Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Απρίλιος 1918

Απρίλιος 1918

2._ Ήλθαν εκ Γιαγμούρ τερέ ένας Τσιαούσης και μερικοί Ζαντάρμες και ζητούσαν να τους παραδώσομεν μερικές αγελάδες λέγοντες ότι θα στρατολογήσουν και τους νέους. Μόλις όμως ειδοποιπήθη ο Ισμαήλ Χακού τους απέπεμψε και είπε στους χωρικούς να είναι ήσυχοι.
 12._  Ήλθε νέος Τσιαούσης και αντικατέστησε τον άλλον όστις το πρωί φεύγων έκλεψε τις κουβέρτες και τα στρώματα που εκοιμάτο και τα οποία ήσαν χωρικών ειδοποιηθείς ο Ισμαήλ Χακού έστειλε δύο ζαντάρμες κατόπιν του και έφεραν τα κλαπέντα πράγματα.
 19._ Πολλοί άνδρες και γυναίκες πήγαν εις το παρχάρ Αρνοστάλ δια να φέρουν χόρτα δια τα ζώα τους και τα οποία οι Ρώσοι είχαν δεματοποιήσει και τα άφησαν και έφυγαν. Εις Καζουκλή τους ανταμώνουν μερικοί Τούρκοι οίτινες ηθέλησαν να τους ληστεύσουν και να πάρουν τα ρούχα τους διαφυγών ο Γεώργ. Γωνιάδης ειδοποίησε τον Ισμαήλ Χακού και αμέσως με τους ζαντάρμες του φθάνει εκεί και τους γλίτωσε συνέλαβε μάλιστα και έναν ονόματι Σουλεϊμάν εκ Σιόπ Χανέ και τον έφερε στην Σάντα τον οποίον κατόπιν αφού έδειρε καλώς τον άφησε ελεύθερον. Ετρομοκρατούσε και απειλούσε τους Σανταίους αλλά εξ άλλου εφέρετο και πολύ καλώς προς αυτούς και τους επροστάτευε από τους Τούρκους και ως εκ τούτου οι Σανταίοι ήσαν ευχαριστημένοι απ' αυτόν διότι αι περιστάσεις ακριβώς τέτοιον αξιωματικόν ήθελον να γλιτώσει τον κόσμον.
 Και επειδή διεδόθη ότι θα αντικατασταθεί τη ενεργεία πολλών Τούρκων αμέσως οι Σανταίοι την 21ην Μεγάλο Σάββατο έστειλαν εις Τραπεζούντα δύο παιδιά προς τον Μητροπολίτην όπως ενεργήσει παρά τω Βελίπ πασά και μένη ο ίδιος αξιωματικός στην Σάντα. Μας έλεγε συχνά ότι θέλω το Πάσχα να εορτάσητε όπως και πριν και να διοργανώσετε και χορούς και γλέντια ή δε άλλως θα αποδείξετε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι από την Τουρκίαν. Όταν νύχτα πήγαμε στην εκκλησίαν ήλθε και αυτός και κατά την ανάστασην διέταξε τους Ζανταρμάδες και επυροβόλησαν ανά πέντε φυσίγγια. Και έτσι όλην την εβδομάδα του Θωμά γλεντούσαμε και χορεύαμε μαζί του σε όλα τα χωριά δια να έχομε την εύνοιάν του αν και είμεθα σχεδόν νηστικοί διότι οι Τούρκοι μας είχαν αποκλείσει και ψωμί δεν βρίσκετο σε κανέναν και ο κόσμος υπέφερε πολύ. 27._ Ήλθε ο Χατσή Μετσίτ εφέντης εκ Γιαγμούρτερε με μερικούς ενόπλους Τούρκους με πλαστά χαρτιά δήθεν να μαζέψει βούτυρον και αγελάδες δια την Κυβέρνησην πληρώνων το ήμισυ της αξίας των. Υποστηρίξας αυτόν και ο αξιωματικός είχε μαζέψει αρκετά από όλα τα χωριά και έφυγε μετά τρεις ημέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.