Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ιούλιος 1918

Ιούλιος 1918

1._ Συνήλθωμεν εις Πιστοφάντων εις Γενικήν Συνέλευσην όπου απεφασίσθη να καταβάλομεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς αποτελείωσην του Φυλακίου.
 3._ Έφτασαν και άλλοι πέντε ζαντάρμες προοριζόμενοι δια το Φυλάκιον.
 5._ Εδάρη από τους ζανταρμάδες ο Ι. Στυλίδης διότι ηρνήθη να πάγει εις την εργασίαν ως ασθενής που ντο. Σήμερα μαζί με τον Ευκλείδην επεσκέφθημεν τον γέρο Τσιρίπ και τα παιδιά εις το δάσος του Μύλου και τους φέραμε μερικά τρόφιμα.
 10._ Εις Ζουρνατσιάντων την νύκτα Τούρκοι έκλεβαν πατάτες από τους κήπους και όταν τους αντελήφθησαν, οι Τούρκοι επυροβόλησαν κατ' αυτών και έτσι ανενόχλητοι εφόρτωσαν τα ζώα τους και έφυγαν.
 13._ Ήλθεν άλλος αξιωματικός Μουσταφά εφέντης λεγόμενος.
 16._ Έφτασαν εξ Αργυρουπόλεως δύο ανώτεροι αξιωματικοί άγνωστον διατί και μετά δύο ημέρας μαζί με τον Μουσταφά εφέντην έφυγαν εις Γιαγμούρ τερε.
 18._ Έφτασαν εκ Τραπεζούντος τρεις ιππείς μαζί με δύο Τούρκους δια να ερευνήσουν όλα τα ζώα προφασιζόμενοι ότι στον καιρόν του Μινίπ εφέντη εδώ έμειναν τα ζώα τους και μη ευρόντες τίποτε επέστρεψαν πίσω την επομένην.
 24._ Ζητούνται εκ Τραπεζούντος οι διαφυγόντες από επεισόδιον της 9ης Μαΐου προς ανάκρισην διότι οι εν τη φυλακή 15 Τούρκοι ζητούν όπως απολυθούν.
 27._ Ο Ευκλείδης εγώ και ο Γεώργιος Ευφραιμίδης πήγαμε εις το παρχάρι Ουζούν σέρτ και γυρίζοντες εις Τσιαρτακλή επεσκέφθημεν τους Τσιριπαίους εις το λημέρι τους.
 30._ Επειδή δεν πήγαν προς ανάκρισην της 9ης Μαΐου ο αξιωματικός εκκάλεσε τον Γεώργιον Πηλείδην, Αβρ. Ακριβόπουλον και Γεωρ. Σισμανίδην και αφού τους έδειρε γερά τους έκλεισε στην φυλακήν και την επομένην συνοδεία τους έστειλε μαζί και τον Δημ. Στυλίδην εις Τσεβιζλίκ προς ανάκρισην. Επίσης εξ Αργυρουπόλεως ζητούνται ο Χρήστος Σεβαστίδης, Ιωάν. Πιστοφίδης, Χρήστος Πιστοφίδης και Χαρ. Κούρτογλου οίτινες συνοδεία εστάλησαν.


Ιούλιος 1918
Τοπωνύμια:
-Πιστοφάντων
-το δάσος του Μύλου
-Ζουρνατσιάντων
-Γιαγμούρ τερε
-Αργυρούπολη
-Τραπεζούντα
-παρχάρι Ουζούν σέρτ
-Τσιαρτακλή
-Τσεβιζλίκ

Ιούλιος 1918
Ονοματεπώνυμα ή παρατσούκλια
Ι. Στυλίδης
γέρο Τσιρίπ- Τσιριπαίοι
Μουσταφά εφέντης
Μινίπ εφέντης
Γεώργιος Ευφραιμίδης
Ευκλείδης
Γεώργιος Πηλείδης
 Αβρ. Ακριβόπουλος
 Γεωρ. Σισμανίδης
Χρήστος Σεβαστίδης
Ιωάν. Πιστοφίδης

Χρήστος Πιστοφίδης 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.