Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ιούνιος 1918

Ιούνιος 1918

1._ Σήμερα ο Μινίπ εφέντης λαβών δέκα παιδιά τους οποίους όπλισε με τα όπλα των Τούρκων που είχε συλλάβει και μαζί με τους λίγους στρατιώτας του πήρε όλα τα ζώα και έφυγαν δια Τραπεζούντα. Σήμερα μερικοί Τούρκοι έκαναν απόπειραν να κλέψωσι τα αγελάδια των Πιστοφανταίων αλλά απέτυχον διότι εγκαίρως τους αντελήφθησαν και τους έδιωξαν.
 Ο Δημ. Τσιρίπ μαζί με τους τρεις συντρόφους του εις Καρά καπάν εσκότωσαν δύο Τούρκους διότι τους αντιστάθησαν όταν ήθελαν να τους πάρουν λίγα τρόφιμα. 2._ Ήλθαν εκ Τσικανόης Τούρκοι και έφεραν καλαμπόκι προς πώλησην προς 65 γρ. την οκάν και αμέσως έγινε ανάρπαστον. Ανά τρεις και τέσσαρες οκάδες. 3._ Σήμερα ο αξιωματικός έστειλε τους αγροφύλακας της Σάντας με έγγραφον εις Αργυρούπολην δια να τους δώσουν όπλα διότι οι Τούρκοι καθημερινώς απεπειρώντο να κλέψωσι ζώα.
 4._ Σήμερα έφτασαν ο Μινίπ εφέντης και ένας χιλίαρχος δια να ενεργήσει ανακρίσεις διότι πολλοί Τούρκοι κατήγγειλαν ότι ο Μινίπ εφέντης μαζί με τους Σανταίους πήραν από τα χέρια των φτωχών χωρικών τα ζώα τους.
 5._ Εγύρισαν από Αργυρούπολην οι αγροφύλακές μας εκδιωχθέντες κακήν κακώς από εκεί δίχως όπλα και ούτε τους επετράπη η διανυκτέρευσίς των εκεί αν και είχε βραδιάσει. Και μάλιστα τους αφήρεσαν και το ένα Γκρά που είχαν προς ασφάλειάν των. Σήμερον οι Τσιριπαίοι εις Σιργανλή εσκότωσαν ένα Τούρκον και ετραυμάτησαν την μητέρα του ήτις πληγωμένη έφτασε στην Σάντα και κατέθεσε στον χιλίαρχον ότι ή Έλληνες ήσαν ή Αρμένιοι. Ο Μινίπ εφέντης έτρεξε προς τα εκεί με τους ιππείς του αλλά εγύρισε άπρακτος μη συναντήσας κανένα.
 Την επομένην ο Ισμαήλ Χακή με τους ζαντάρμες πήγε κατ' εκεί προς έρευναν και εις Σουγούν κιολην αντάμωσε τους Τσιριπαίους οίτινες διαφυγόντες άφησαν επί τόπου μίαν χειροβομβίδαν και ένα πιστοποιητικόν Τουρκικόν το οποίον είχον πάρει από Τούρκους. 8._ Εστάλη απόσπασμα πάλιν κατ' εκεί και το βράδυ γυρίζοντες έφερον μερικούς Τούρκους από το Αγρίδ και Γιλιτσιάντων και τους εφυλάκισαν προς ανάκρισην. Επίσης εφυλακίσθη και ο ιππεύς Αλή Ριζά κατόπιν ανακρίσεως διότι απεδείχθη ότι έκλεψε μίαν αγελάδα από τα κοπάδια που έφερε ο Μινίπ εφέντης.
 10._ Ο χιλίαρχος εξέδωσε διαταγήν όπως όλοι οι Σανταίοι παρουσιάσουν όλα τα Ρωσικά είδη οτιδήποτε και αν συλλαμβάνεται κάποιος μη εκτελέσας την διαταγήν θα σταλεί απ' ευθείας Στρατοδικείον. Επίσης να παρουσιασθούν και οι δέκα που εσυνόδευσαν τον Μινίπ εφέντην μέχρι Γαλιαίνης λέγων ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι δια τα κλαπέντα ζώα.
 12._ Έφυγε ο χιλίαρχος και Μινίπ εφέντης φέροντες μαζί των και δέκα δικούς μας. Διατάξας τον Ισμαήλ Χακή να φροντίσει να χτίσει με τους Σανταίους εις Τσιαλαπόγλη Ταφία ένα Φυλάκιον εις το οποίον θα έμεναν ζαντάρμες προς ασφάλειαν των Τούρκων διότι εκείθεν περνούσε ο δρόμος των δια τα παρχάρια και το οποίον απείχε τρεις και πλέον ώρας της Σάντας.
 13._ Επέστρεψαν εκ Γαλιαίνης οι δέκα διότι απεδείχθη ότι εις Γαλίαιναν εκλάπησαν ζώα και όχι στην Σάντα και ότι οι δικοί μας δεν είχαν ιδέαν. Εδώ να σημειωθεί ότι όταν το πρώτον ο Μινίπ εφέντης τους έφερε μέχρι Γαλιαίνης και εκείθεν τους γύρισε πίσω τους εδώρισε και δύο όπλα από τα Τουρκικά που είχε πάρει.
 16._ Ο Ισμαήλ Χακή μαζεύσας έως εκατόν πεντήκοντα άτομα άνδρας και γυναίκες πήγαν εις Τσιαλαπόγλη προς ανέγερσην του Φυλακίου. Και τούτο εγένετο καθημερινώς με τον βούρδουλαν στο χέρι ενώ οι Σανταίοι νηστικοί από το πρωί μέχρι το βράδυ ελλείποντος του ψωμιού κουβαλούσαν πέτρες και διάφορα άλλα υλικά στους ώμους των. Ήτο ολόκληρο μαρτύριο μέχρις ότου τελειώσει το κτίριον αυτό το οποίον μόνον σκοπόν είχεν την προστασίαν των Τούρκων και το οποίον αναγκάσθημεν να χτίσομεν ημείς ενώ τα Τουρκικά χωριά ήσαν πλησιέστερον.
 18._ Ήλθαν ζαντάρμες με τρία άλογα εκ Τζεβιζλικίου όπως τα φορτώσουν γυαλιά βγάλοντες από τα παράθυρα των σπιτιών και έδερναν τον καθένα όστις έλεγε ότι δεν έχομε γυαλιά. Και έτσι κατ' ανάγκην βγάλαμε όλα τα γυαλιά από τα άδεια σπίτια και τους δώσαμε.
 22._ Ο Ισμαήλ Χακή έφυγε δια Γιαγμούρ τερε και λέγεται ότι θα φύγει οριστικώς και θα έρχεται άλλος εξ Αργυρουπόλεως. Ήλθε εκ Τραπεζούντος ένας Ειρηνοδίκης με μερικούς ιππείς δια να πάγει εις Γιαγμούρ τερεν και παραδώσει τα ζώα τα οποία κατέβασε ο Μινίπ εφέντης, εις τους κατόχους των. Εκκάλεσε όλους τους Μικτάριδας της Σάντας προς ανάκρισην σχετικώς με το ζήτημα του Μινίπ εφέντη και την επομένην έφυγε δια Γιαγμούρ τερεν. Επέστρεψε Δε εκείθεν ο Ισμαήλ Χακή.
 24._ Σήμερα διακόσιοι άνδρες και γυναίκες πήγαμε προς ανέγερσην του Φυλακίου Τσιαλαπόγλη όπου μας έπιασε ραγδαία βροχή μη επιτρέψας το σταμάτημα της εργασίας επί δύο ώρας δουλειά βροχή και βούρδουλας.
 Μας απηγόρευσε και κατέβασμα εις Τραπεζούντα μέχρις ότου τελειώσει το Φυλάκιον αν και ο κόσμος ελυποθυμούσε και έπεφτε της πείνας. Ο Γεώργιος Πηλείδης εκ Ζουρνατσιάντων και Απόστολος Κοραϊδης εκ Πιστοφάντων εδάρησαν αμφότεροι ανηλεώς διότι ως Μικτάρηδες των χωρίων των δεν εφρόντησαν σήμερα να στέλνουν εργάτας εις την εργασίαν του Φυλακίου. 27._ Σήμερα έγινε έρευνα εις τας οικίας δια Ρωσικά είδη. Ήλθε ταχυδρόμος εις τον αξιωματικόν και του φέρει διαταγήν όπως φύγει εκ της Σάντας.
 29._ Εγύρισε εκ Γιαγμούρ τερε ο Ειρηνοδίκης και την επομένην
 30._ Έφυγαν μαζί με τον Ισμαήλ Χακή όστις έφυγε κατόπιν της διαταγής και έμειναν εις το Καραούλι μόνον πέντε Ζαντάρμες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.