Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Φεβρουάριος 1920


Φεβρουάριος 1920

7._ Ήλθαν εκ Γιλιτσιάντων δύο Τούρκοι και έφεραν εις Καραούλι πάλιν νέας κλήσεις προς ημάς από την Τραπεζούντα. Μας λέγει ο Τσιαούσης ότι αν δεν παρουσιασθούμε θα μας πάνε βιαίως.
17._ Ο Ευκλείδης με τρείς συντρόφους πήγε διά Ούζην μέσον Γιλιτσιάντων.
22._ Ήλθαν εξ Ούζης και λένε ότι εκεί οι Τούρκοι εσκότωσαν τον Αρμένιον Βαρτάν και εις Γεμουράν συνεκρούσθησαν ο Σατήρ ογλού με τον Κάλφαν του οποίου ο αδελφός εφονεύθη στην σύγκρουσην. Εις δε την Γαλίαιναν οι αντάρται συνεκρούσθησαν με τους Κατρουλαίους, εσκοτώθησαν δύο γυναίκες εκ Γαλιαίνης και ετραυματίσθη εις εκ Κατρούλ Φεϊμής λεγόμενος αφήσας το όπλον και την κάπαν του.

26._ Ήλθαν εκ Κάτρας των Σουρμένων δύο Αρμενείς με τον Αζίζ Ουζούν ογλού εκ Χάρουξας προς συνενόησην μαζί μας. Επίσης λέγουν ότι ο εκ Σουρμένων Φαλτσή ογλού Αλή Οσμάν θέλει να μας ειδεί και να έχει φιλίας μαζί μας διότι έχει εχθρούς τους αγάδες Πατσόγλου οίτινες τον κυνηγούν και εν ανάγκη να αλληλοβοηθούμεθα εκατέροθεν. Την επομένην έφυγαν πίσω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.