Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ιούνιος 1922

Ιούνιος 1922

2._  Γυρίσαμε και την επομένην ενώ περνούσαμε άνωθεν του παρχαρίου Σαβέριξα όπου στρατιώται εφύλαγαν άλογα εκεί μας είδαν και επυροβόλησαν εναντίον μας, αλλά ημείς περάσαμε γρήγορα και προσεκτικά.
Έτρεξαν κατόπιν μας μέχρι του παρχαρίου Κουθάλ και εκείθεν εγύρισαν.Κατέβημεν εις Μέζιρεν Παγκάλ όπου βρήκαμε τους άλλους πεινασμένους και αμέσως κατέβημεν εις Σκαλίτα, πήραμε τρείς αγελάδες και κόψαμε.


4._ Εστάλησαν μερικοί εις Κουτουλά διά να φέρουν άλευρα και την επομένην ήλθαν.


6._ Εφθάσαμε άνωθεν της Μονής εις το παρχάρι Φτελίδ.


7._ Πήγαμε εις ένα παρχάρι της Λαραχανής, εμείναμε και το πρωί


8._ κατέβημεν εις τον δρόμον και φυλάξαμε μέχρι βράδυ αλλά κανείς δεν πέρασε.


9._ Κατέβημεν πάλιν και στήσαμε καρτέρι και πήραμε δέκα φορτία καλαμπόκι, πέντε βώδια μεγάλα, πενήντα παγκανότες και διάφορα άλλα πράγματα και εφθάσαμε εις Ασπρόνερον άνωθεν της Μονής Σουμελά.


10._ Φθάσαμε εις το σπήλαιον Αραπλή "Σιαϊν καγιά".


11._ Εστάλησαν μερικοί εις Λιβεράν και άλλοι εις Κουταλά διά ειδήσεις.


13._ Πήγαμε και λίγοι διά Σάντα όπου αφήσαμε τους αόπλους να τους πάρωμε και λένε ότι κατά το διάστημα της απουσίας μας ήλθε στρατός εις Σάντα και ότι δύο φορές μας είδαν και επυροβόλησαν ανεπιτυχώς και κατόπιν έφυγαν πάλιν πίσω μετά οκτώ ημέρας.


14._ Ήλθαμε πίσω με τα παιδιά.


15._ Ήλθαν και από Κουταλά και Λιβεράν και μανθάνωμεν ότι άρχισε να χαλαρώνει η καταδίωξίς μας διότι ο στρατός αγανακτεί και άρχισαν λυποταξίας διότι δεν μας έβρισκαν και αδίκως εκουράζοντο στους δρόμους.


16._ Ο Ευκλείδης και δύο άλλοι έμειναν και όλοι οι άλλοι φύγαμε διά Λαραχανήν διά να φέρωμε τα καλαμπόκια τα οποία παρέλαβαν οι άοπλοι και γύρισαν ενώ ημείς επί δύο ημέρας φυλάγαμε στον δρόμον άλλα δεν πέρασε κανείς και γυρίσαμε.


20._ Φύγαμε όλοι και μερικοί από Καφούραν και άλλοι από Μονενέν φθάσαμε εις Τσιφίνια στο λημέρι μας Σταμόπον.


21._ Ήλθε ο Συμεών Καλαϊτσίδης από Καυλικά και μανθάνωμεν ότι αι οικογένειαι είναι καλά.


22._ Ο Δαμιανός Τσιρίπ εις Κιμισλί πήρα ενέα όπλα από Ουζέτας Τούρκους.


24._ Πήγαμε εις Ισχάν και εκείθεν εις Καρά κοτύλ όπου από μερικούς διαβάτας πήραμε ψωμί.


26._ Φυλάγαμε τον δρόμον και πήραμε είκοσι πέντε φορτία τρόφημα διάφορα και τα κατεβάσαμε εις Φτελέν και εκείθεν εις αποθήκην μας Χαντσάρ.


28._ Πήγαμε πάλιν εις Τσιφίνια και αντίκρυ στο βουνό Καρά κοτύλ βλέπωμε να περιφέρονται στρατιώται και την επομένην κατέβησναν εις Φτελέν και πυροβολούσαν ασκόπως εδώ και εκεί από τον φόβον τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.