Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ιούλιος 1922


Ιούλιος 1922
1._ Ο Ευκλείδης, εγώ και μερικοί ακόμη φύγαμε διά Καυλικά να επισκευθούμε τας οικογενείας μας. Εφθάσαμε εις Δίρχαν.


2._ Εφθάσαμε εις Καυλικά.


7._ Εγυρίσαμε πίσω και ήλθαμε εις Δίρχαν.


9._ Εφθάσαμε εις Τσιαρτακλή και ανταμώσαμετους συντρόφους μας οίτινες προχθές από Γαλίαναν πήραν εκατόν πρόβατα του Σιουκρή Εφέντη Εγιούπ ζαδέ και όστις με μερικούς άλλους τους εκινήγησε μέχρι Κιμισλή όπου οι δικοί μας τον εσκότωσαν και έναν άλλον αιχμαλώτησαν και αφοπλήσαντες αυτόν τον απέλυσαν, φέροντες τα πρόβατα εις Τσιαρτακλή και τα κάναμε καβουρμάδες.


20._  Πήγαμε πάλιν εις Σταμόπον και εκείθεν στείλαμε πέντε παιδιά διά Χάρουξαν να φέρουν εκεί τον Αρμένιον Κιρκόρ να φύγει διά Κάτραν. Μόλις ανέβησαν το βουνό Καρά κοτύλ, έπεσαν απάνω σε Τούρκους οπλισμένους αλλά δεν τους γνώρισαν και έτσι έφυγαν δίχως επισόδιον.


24._ Ανέβημεν εις Κιμισλή αλλά δεν ανταμώσαμε κανένα και φύγαμε διά Πιστοφάντων διά να πάμε εις Σκορδέν να εισπράξωμε τους φόρους του παρχαρίου, διότι έτσι συμφωνήσαμε με τους εκεί Τούρκους. Ή δε άλλως δεν θα τους αφήναμε να κάτσουν εκεί.
Μόλις φθάσαμε εις Κρύον νερόπον συναντήσαμε τον Θεόδωρον Καλαϊτσίδην, Σανταίον και ένα ακόμη εκ Γεμουράς, οίτινες έφυγαν από Βαϊβούρτ από το στρατιωτικόν και ήλθαν. Είχαν και άλλον σύντροφον αλλά εις Σιόπ χανέν τους επετέθησαν οι Τούρκοι και τον έχασαν, μη γνωρίζοντες τι απέγινε. Και μαζί τους φθάσαμε εις Πιστοφάντων.


25._ Πρωί ειδοποιήσαμε εις Σκορδέν και φέραν τα λεφτά καθώς και φαγί διά όλους μας. Εν τω μεταξύ έφθασε και ο σύντροφος των παιδιών όστις εχάθη και ιδών τον καπνόν εφοβήθη να πλησιάσει, φοβούμενος μήπως πέσει σε χέρια Τούρκων, διότι μακρόθεν μας έβλεπε με όπλα. Μόλις τον είδαμε τον φωνάξαμε και ήλθε, ελέγετο Παύλος Βελισσαρίδης εκ Κρώμνης και εφαίνετο πολύ καταβεβλημένος και άρρωστος και ο οποίος ως εξηκριβώθη αργότερον έπασχε από τύφον και μετέδωσε την ασθένειαν και σε μας και υποφέραμε πολύ. Ο άλλος σύντροφός τους ελέγετο Χαράλαμπος Θεοδοσιάδης εκ Χοζαρή.


28._ Εκόψαμε τον δρόμον εις Κιλκενλούκ αλλά μόνον λίγα πράγματα πήραμε και την επομένην φθάσαμε εις Τσιφίνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.