Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Αύγουστος 1918

Αύγουστος 1918

1._ Σήμερα ο Σουλεημάν Κάλφας μας ειδοποιεί ότι δήθεν όταν ο Μινίπ εφέντης κατέβασε τα πρόβατά του οι Σανταίοι τα κούρεψαν και ζητά το μαλλί τους ή θα κάψει την Σάντα. Καθαρά συκοφαντία βέβαια.
 6._ Εμάθαμεν την ευχάριστον είδησην ότι εις Φόσιαν απέθανε ο Χατσή Μετσίτ εφέντης όστις συνεκέντρωνε τσετέδες δια να επιτεθεί κατά της Σάντας.
 8._ Εμάθαμε ότι οι εις Αργυρούπολην σταλέντες εφυλακίσθησαν με κατηγορίαν ότι εν καιρώ Ρωσίας ελεηλάτησαν την Γιαγμούρ τερεν κάψαντες ένα Τζαμί και σκοτώσαντες μία γυναίκα. Και εζητούσαν εκατόν λίρες δια να τους αποφυλακίσουν όπως και έγινε και την ίδιαν μέραν ήλθαν. Κατ' αυτάς η χαρά μας ήτο απερίγραπτος διότι εμάθομεν ότι εκατόν χιλ. Ελληνικός Στρατός κατέλαβε την Σμύρνην και θα προχωρήσει στο εσωτερικόν.
 14._ Ήλθεν εκ Κάβαρας εις Τούρκος του οποίου οι Αρμενοίς εν καιρώ Ρωσίας πήραν μίαν αγελάδα και την πούλησαν εις τον Ιωάννην Κουρτίδην και τώρα του ζητά την αγελάδα. Επλήρωσε τετρακόσια ρούβλια πρόστιμον και τον άφησε . Αφότου έφυγε ο Ισμαήλ Χακή και ήλθε ο Μουσταφά εφέντης οι Τούρκοι εκ διαφόρων χωριών καθημερινώς οπλισμένοι και μη ήρχοντο εις Σάντα έκλεβαν εσυκοφαντούσαν και εγύριζαν ελεύθερα επί πλέον ο αξιωματικός μας υπεχρέωνε να τους ταΐσομε και να τους περιποιηθούμε και έτσι άρχισε πάλιν να μην είμεθα πλέον ασφαλείς και εις τα σπίτια μας.
 18._ Ο αγροφύλαξ Κων/τίνος Χειμωνίδης ενώ ήρχετο από Ζουρνατσιάντων εις το χωριό του κάτω στο ποτάμι παρά τον μύλον Κούρτσονος τέσσαρες Τούρκοι οπλισμένοι του επετέθησαν και ήθελαν να του πάρουν το όπλον τυχαίως έτυχον άλλοι Τούρκοι διαβάται και τον εγλύτωσαν. Αυτά και διάφορα άλλα κρούσματα και επεισόδια μας έβαλαν εις υπόνοιαν περί της ασφαλείας μας και έτσι ο Ευκλείδης αναγκάσθηκε να φύγει στο δάσος και να ενωθεί με τους Τσιριπαίους έχων μαζί του και δύο τρεις ακόμη συντρόφους. Και την 17ην του μηνός από ένα παρχάρι της Γαλιαίνης πήραν ενός Τούρκου έξι αγελάδες και πέντε πρόβατα δια να κόψουν και να έχουν τα προς το ζην.
 20._ Ήλθεν πάλιν εκ Γεμουράς ο Σεϊτ Αγάς Κεμουρτσή ογλού δια να πάγει στο Ερζερούμ και μέσον του αξιωματικού μας ειδοποίησε να ετοιμάσουμε τις διακόσιες λίρες και στον γυρισμόν να τις πάρει.
 21._ Ο Γεώργιος και Ιορδάνης Ευφραιμίδης και εγώ πήγαμε εις το λημέρι των παιδιών και τους αναφέραμε τα γεγονότα και αποφασίσαμε όπως στον γυρισμόν του Σεϊτ αγά στήσομε καρτέρι στον δρόμον και τον σκοτώνομε διότι υποστηρίζων αυτόν ο Μουσταφά εφέντης ηπείλησεν ότι θα ερημώσει το σπίτι μας. Εντός δεκαπέντε ημερών είπε θα γυρίσει από το Ερζερούμ.
 22._ Νύκτα Τούρκοι οπλοφορούντες εις Τερζάντων εκτύπησαν την πόρτα του Ιωάννου Σπαθάρου και τον ζητούσαν επειδή όμως έλειπε ο ίδιος αι γυναίκες δεν τους άνοιξαν και έφυγαν υβρίζοντες.
 29._ Εις Δίρχαν οι Τούρκοι εσκότωσαν την αδελφήν του γέρο Δημ. Τσιρίπ και επυροβόλησαν και κατά του Ιωάννου Τσιρίπ ανεπιτυχώς όστις φυγών εσώθη. Επίσης εμάθομεν ότι Τούρκοι έκλεψαν τα ζώα των Κρωμναίων πρόβατα και αγελάδες. Εμάθαμε ότι ο Σεϊτ αγάς έφθασε εις Βεσερντέν αλλά είναι άρρωστος και μένει εκεί κλινήρης.
 30._ Σήμερα ο Ευκλείδης και τα παιδιά εις Κιμισλή συναντήσαντες Τούρκους με είκοσι άλογα τους ελήστευσαν ελθών ένας Τούρκος ειδοποίησε στο Καραούλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.