Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Δεκέμβριος 1919
Δεκέμβριος 1919

2._ Ήλθαν εξ Ούζης και λέγουν ότι γίνεται μεγάλη ενέργεια προς στρατολογίαν και εφοδιασμόν αυτών διότι λέγουν εις την Μικράν Ασίαν δεν πάνε καλά με τους Έλληνας. Οι δε χωρικοί Τούρκοι λέγουν στους Έλληνας "Παπανίζ κελιόρ".
 Έφυγαν ο Αξιωματικός και Τσιαούσης εκ Σάντας και ήλθε μόνον ένας δεκανέας προς αντικατάστασην.
8._ Ήλθαν εξ Αργυρουπόλεως κλήσεις και μας ζητούν διά το ζήτημα των ζώων του Κατρούλ διότι ο Ιωάν. Δοξόπουλος μέλος του δικαστηρίου εν Τσεβιζλίκ είχε επιρίψει την ευθύνην εις ημάς έχων πολλούς δικαστάς φίλους του.
11._ Έφυγε ο φέρων τας κλίσεις Τσιαούσης τας οποίας υπογράψαμε αλλά δεν παρουσιαστήκαμε ουδέποτε.
17._ Οικογένειαι Τουρκικαί εκ Γεμουράς και Σουρμένων φεύγουν προς τα εσωτερικά φοβούμενοι την προέλασην των Ελλήνων.

 Ο Δεκέμβριος ετελείωσε χωρίς κανέν άλλο επεισόδιον διότι ένεκεν της πολλής χιόνος και του ψύχους κανείς δεν ήρχετο και έτσι εμείναμε ήσυχοι επί τινα καιρόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.