Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Οκτώβριος 1919

Οκτώβριος 1919

4._ Ήλθε εξ Αργυρουπόλεως ο Ταπούρ Κουμαντάν και τρείς Αξιωματικοί με απόσπασμα και μετά τρείς ημέρας έφυγαν πίσω.
13._ Πήγαμε μέχρι Αμπάρια έναντι των Σανταίων εκ Τραπεζούντος.
23._ Ήλθε ο Αλής και λέγει ότι ο Κάλφας πάλιν ετοιμάζει Τσετέδες διά να κάνει επισόδια στην Σάντα και μάλιστα διατρέχουν κίνδυνον το Κοπαλάντων και η Υπαπαντή.
25._ Ήλθε εξ Αργυρουπόλεως εις Αξιωματικός με λίγους στρατιώτας να εξετάσει αν πραγματικώς ο Κάλφας βρίσκεται στα περίχωρα της Σάντας και τι γνωρίζομεν δι' αυτόν.
27._ Ήλθε ο Γεώργιος Καλαϊδόπουλος από Γαλίαναν και λέγει ότι το απόσπασμα είναι ακόμη εις Κατρούλ και εσκότωσαν δύο Τούρκους διά ραβδισμού, έχουν πάρει αυστηρά μέτρα προς καθησύχασην λέγοντες "Τουρκλερέ ταγλάκι, ρουμλαρά νασαχάτ"
 Επίσης μας λέγει ότι οι αντάρτες της Γαλίανας άρχισαν να σκοτώνονται αναμεταξύ τους.

31._ Ο Δαμιανός Τσιρίπ και άλλοι πήγαν τον Βασίλειον Σωτηρόπουλον εις Γαλίαναν να τον στέλνουν εις το Νοσοκομείον Τραπεζούντος διότι προ πολλού αρρώστησε και πονούν τα πόδια του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.