Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Νοέμβριος 1920

Νοέμβριος 1920


2._ Εμάθαμε ότι ο Δαμ. Τσιρίπ πήρε μερικά πρόβατα Γαλιανιτών και έφυγε διά την Σάντα. Συναντήσαμε τον Εγιούπ ζαδέ Σουλεϊμάν αγάν όστις ήλθε μα μαρικούς Ζαντάρμες διά να γυρέψει τα πρόβατα.
3._ Φύγαμε διά Σάντα εις Αμπάρια συναντήσαμε τους Ζαντάρμες του Σουλεϊμάν αγά επιστρέφοντες άπρακτοι.
5._ Εκ Τραπεζούντος ο Τοκατλή ζαδέ Αρίφ εφέντης μας έστειλε ένα τουφέκι Αγγλικόν και πήγαμε εις Αγρίδ και το πήραμε.
11._ Μαζί με τον Αλήν Ουζούν Χαλήλ ογλού πήγαμε εις Άσιαν εις το σπίτι του Χασάν Κεσκίν ογλού και εμείναμε μίαν νύκτα και γυρίσαμε εις το χωρίον μέσω Ισχάν.
19._ Μέσον Γαλιαίνης εφθάσαμε εις Λειβεράν και γυρίσαμε πάλιν εις Γαλίαναν όπου πήραμε την αγελάδα του Τσαβταρίδου διότι προ ημερών έκλεψε μίαν προβατίναν εκ Σάντας και φύγαμε διά την Σάντα.
25._ Όλα τα παιδιά έφυγαν διά Γιαγμούρ τερέν και έμεινα μόνος εις το χωριό διότι πονούσε το πόδι μου εκ ρευματισμών.
27._ Έστειλαν πέντα φορτία σιτάρι εκείθεν.
29._ Ανησυχίσαμε πολύ διότι ψευδώς διεδόθη ότι τα παιδιά εις Γιαγμούρ τερέν είναι κυκλωμένοι υπό Τούρκων και πολεμούν.
30.
_ Ήλθαν εκ Γιαγμούρ τερέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.