Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Δεκέμβριος 1920


Δεκέμβριος 1920

9._ Ήλθεν εκ Κάτρας Σουρμένων ο Αρμένιος Καπρέλ με τους συντρόφους του να συνενοηθεί μαζί μας. Καθώς και εκ Τσικανόης ο Οσμάν αγάς του Χατσή Λατίφ αγά παλαιός φίλος μας και το βράδυ όλοι μαζί εκάναμε ένα γλέντι μέχρι το πρωί.
14._ Ήλθεν εκ Σίμονας ο Απάς και λέγει ότι τη ενεργεία του Ισεϊν Σατήρ ογλού η Κυβέρνησις καταδιώκει τον Κάλφαν διότι είχε κάνει πολλά κακουργήματα εις Γεμουράν, ότι τις γυναίκες του εφυλάκισαν και τα ζώα του πήραν κάψαντες και το σπίτι του.
16._ Ήλθε διαταγή περί στρατολογίας των Χριστιανών και ζητούν και από την Σάνταν.
22._ Φυγών από τας φυλακάς της Αργυρουπόλεως ο Λαμπριανός Σιαμανίδης και μερικοί άλλοι, έφθασαν εις Σάντα.
28.
_ Διαδίδεται ότι κατ' αυτάς θα έλθουν Ζαντάρμες διά την στρατολογίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.