Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Απρίλιος 1920

Απρίλιος 1920

6._ Οι αγάδες Πατσόγλου εκ Σουρμένων αντίθετοι του Φαλτσή ογλού μας γράφουν ότι εάν χτυπηθούμε αναμεταξύ μας θα σας ειδοποιήσωμε να μας βοηθήσετε. Και αντιθέτως αν παρουσιασθεί ανάγκη σε μας θα μας συνδράμουν και αυτοί.
 Κατ' αυτάς εις Γαλίαναν οι αντάρται εδολοφόνισαν αναμεταξύ τους τρείς και τον Ιωάννην Κουτσιούκ όστις επί ένα έτος ήτο μαζί μας και εξελίχθη εις καλό παλληκάρι και ανέλαβε την αρχηγίαν των ανταρτών εις Γαλίαναν αντί του έως τότε Γεωργίου Παπαδοπούλου όστις εσπαταλούσε δι' ανήθικους σκοπούς τα βοηθήματα που τους έστελναν εκ Τραπεζούντος η ένωσις Γαλιανιτών ουχί ευκαταφρόνητα ποσά. Και φέρων τούτο βαρέως την ημέραν του Πάσχα διασκεδάζοντες επυροβόλησε και τον σκότωσε.8._ Σήμερα εμάθαμε ότι την 5ην του μηνός Άγγλοι ναύται βγήκαν στην Τραπεζούντα και κατέστρεψαν τα δύο μεγάλα Ρωσσικά κανόνια επί του Πόζ τεπε. Οι Τούρκοι τα έχασαν από τον φόβον τους.
26._ Τέσσαρα παιδιά δικά μας εις το παρχάρι Σαβέριξα της Λιβεράς συνεκρούσθησαν με εξήκοντα στρατιώτας οίτινες εφύλαγαν εκεί άλογα και βόδια του στρατού.
27._ Οι αντάρται της Γαλιαίνης ήλθον εις Καζουκλή και ελήστευσαν μερικούς αγωγιάτας από Γιαγμούρ τερε διά να απορίψουν την ευθύνην σ' εμάς. Αλλά πήγαν κατόπιν τους οι Ζαντάρμες της Σάντας και ακολούθησαν τα ίχνη τους μέχρι Γαλιαίνης και εξακρίβωσαν ποίοι ήσαν και ήλθαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.