Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Μάιος 1920

Μάιος 1920

1._ Κατ' αυτάς ο Δαμιανός Τσιρίπ με την ομάδαν του πήγαν εις Αγ. Ιωάννην Βαζελώνος και εκείθεν εις Ζύγαναν όπου ελήστεψαν την οικογένειαν του Αλαή Κουμαντάν του Ερζερούμ σκοτώσαντες τον αμαξηλάτην και πληγώσαντες ένα Ζαντάρμαν.
 Κατ' αυτάς δικά μας παιδιά έφεραν μερικές αγελάδες από Γαλίαναν. Κατά τα τέλη του μηνός ενώ πηγαίναμε διά Γιλιτσιάντων να σκοτώσωμε έναν Τούρκον σύντροφον του Κάλφα εις φτελέν συναντήσαμε δύο Τούρκους με τον Γ. Σισμανίδην. Οι Τούρκοι εκ Φόσης ήρχοντο να μας ειδοποιήσουν ότι αύριον θα περάσουν από το βουνό Καρά κοτίλ τα παιδιά του Χατσή Μεσίτ εφέντη έχοντες μαζί τους και επτά φορτία φουντούκια. Αμέσως μαζί τους εφτάσαμε εις Καρά κοτίλ και την επομένην πραγματικώς ήλθαν. Προηγείτο εις Τούρκος ένοπλος τον οποίον φωνάξαμε και παρεδόθη αλλά εκ των όπισθεν ήθελε να διαφύγει ένας άλλος οπλισμένος και μη σταματών φωνάζοντες τον πυροβολήσαμε και έμεινε επί τόπου φέρων τρείς πληγάς. Και μόλις πλησιάσαμε αυτόν τον γνωρίζωμε, ήτο ο πατήρ του Σουλεϊμάν Κάλφα διά τούτο εφοβήθη να παραδοθεί. Αφήσαντες τους άλλους πήραμε τα φορτία τους ψύχα από φουντούκια και τα κατεβάσαμε μέσα στο δάσος και τα κρύψαμε και ήλθαμε στο χωριό. Μετά τρείς ημέρας μερικοί πήγαν εις Σεσλή καγλάν όπου αφόπλισαν τρείς Τούρκους και ήλθαν και διάφορα άλλα μικροεπεισόδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.