Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Ιανουάριος 1921


Ιανουάριος 1921

1._ Ήλθε εκ Τραπεζούντος ο Νικόλαος Πιστοφίδης και λέγει ότι θα έλθει στρατός εις Σάντα. Τα ίδια μας γράφει και ο Κασάπ Τουρσούν φίλος μας εκ Τραπεζούντος και ότι να κρύψωμε όλα τα ζώα μας διά να μη τα πάρουν.
8._ Ήλθε ο Καπρέλ και λέγει ότι ο Κάλφας βρίσκεται εις τα πλησιόχωρα της Σάντας.
11._ Πήγαμε εις Πιστοφάντων. Κατά το βράδυ και δίχως να αντιληφθεί κανείς έφθασαν τέσσαρες Αξιωματικοί με ογδοήκοντα στρατιώτας και ο Ισεϊν Σατήρ ογλού μαζί και πήγαν εις το χωρίον Ισχανάντων. Όλα τα χωριά τρομοκρατήθησαν.
12._ Πήγαμε εις Πινατάντων όπου προσκαλέσαμε να έλθει ο Σατήρ ογλού μόνος όπως και ήλθε και επί πολύ συνομιλήσαμε. Διαβεβαιώσας ότι ήλθαν αποκλειστικώς διά τον Κάλφαν διότι έμαθαν ότι βρίσκεται σε κοντινά χωριά.
 Ο Ευκλείδης με έναν ακόμη πήγε εις Ισχανάντων και συνομίλησε με τους Αξιωματικούς οίτινες παρεκάλεσαν αν θα μάθωμεν που βρίσκεται ο Κάλφας να τους ειδοποιήσωμε.13._ Έφυγαν όλοι και εις Ισχάν ανεκάλυψαν τα δύο μουλάρια του Κάλφα και τα πήραν.
29._ Εδώθη πάλιν αμνηστεία εις όλους τους φυγάδας και εις τον Κάλφαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.