Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Αύγουστος 1921

Αύγουστος 1921

2._ Μανθάνομεν ότι η Ελλάς κατέλαβε το Σιβρί Χισάρ και διαδίδεται ότι προχωρούν προς την Άγκυραν. Και όλοι οι Τούρκοι εις την Τραπεζούντα είναι τρομοκρατημένοι και μόλις φαίνεται κανένα θωρηκτόν φεύγουν προς τον Ποζ τεπέ.
6._ Κατεβήκαμε εις Γαλίαναν και γυρίσαμε την επομένην.
8._ Διετάχθησαν οι Ζαντάρμες της Σάντας να φύγουν προς την διοίκησήν των.
10._ Ήλθαν εις Πιστοφάντων ο Δαμ. Τσιρίπ με την ομάδαν του οίτινες πήγαν κατά την Αργυρούπολην και ενώ περνούσαν από Σκόρδαν τους επυροβόλησαν και επληγώθη ελαφρώς ο Γεώργιος Καλαϊτσίδης.
11._ Ο Μηκτάρης Κων/νος Χειμωνίδης και ο Ι. Κουφατσής έφυγαν διά Αργυρούπολην διά να ενεργήσουν εκεί παρά τω Μουτεσαρίφη. Και επειδή άργησαν να έλθουν διαδίδεται ότι εφυλακίσθησαν.
20._ Κατ' αυτάς γίνεται η μεγαλυτέρα βία διά τους στρατευσίμους άλλα κανένας δεν θέλει να πηγαίνει και σε διάφορα χωρία έκαψαν τα σπίτια τους.
22._ Πήγαμε διά την Μονήν Σουμελά και εκείθεν εις Γαλίαναν και την
26._ φτάσαμε στο χωριό όπου έφτασε και απόσπασμα διά τους στρατευσίμους.
 Πήγαμε κοντά στον Αξιωματικόν και τον παρεκαλέσαμε να στείλουν πάλιν το Καραούλι εδώ και το οποίον από λίγους λίγους θα κατορθώσει να τους πείσει και να τους στείλει και την επομένην έφυγαν.29.
_ Έφθασαν εκ της Μονής Σουμελά βράδι και λέγουν ότι έρχεται στρατός διά την Σάντα. Ήλθε και την επομένην ο Θεόδωρος Λαζαρίδης απεσταλμένος εκ Τσεβιζλίκ από μερικούς Σανταίους οίτινες ως κτίσται εδούλευαν εκεί εις ένα στρατώνα που εκτίζετο υπό της Κυβερνήσεως και λέγει ότι έρχεται στρατός με Μεταγωγικά από Τσεβιζλίκ καθώς και εκ Τραπεζούντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.