Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Απρίλιος 1923


Απρίλιος 1923

2._ Οι πηγαίνοντες εις Ούζην ήλθαν.

5._ Πήγαν πάλιν σιά Ούζην και άλλοι εις Γαλίαναν.

7._ Ήλθε ο Αλής φέρων μίαν επιστολήν από έναν Μοτερσήν τον οποίον είχε συμφωνήσει ο Μεχμέτ αγάς και όστις γράφη ότι αδυνατεί να φύγη διά Ρωσσίαν.
Ο Μεχμέτ αγάς έφυγε να πάγη να κανονίση άλλον.

13._ Ήλθαν δύο από τα παιδιά που πήγαν διά Γαλίαναν και οίτοινες ήχαν εντολήν να πηγαίνουν εις Κουστουλάντων και να εισπράξουν μερικά λεφτά που χρεωστούσαν δύο Τούρκοι εις τον Γεώργιον Καλαϊτσίδην και όστις θα τα έδινε σε μας διότι τους έδωσε μερικά πράγματα δικά μας ενώ ο Γεώργιος Καλαϊτσίδης είχε φύγει διά Τραπεζούντα και καθηστερούντο τα λεφτά. Λέγουν ότι συνέλαβαν τον Κιαμίλ και τον κράτησαν μίαν ημέραν διά να ειδοποιήση στο σπίτι του να φέρουν τα λεφτά και να τον αφήσουν. Ήλθαν την επομένην ο Κιαμίλ Καγιόγλου με ένα άλλον και υπεχρεώθησαν αυτοί να πληρώσουν τις 200 παγκανότες που χρεωστούσε εντός έξη ημερών και τον άφησαν.

14._ Ήλθε ο Αλής φέρων επιστολήν του Μεχμέτ αγά όστις μας γράφη ότι προς το παρόν διεκόπη η συγκοινωνία μετά της Ρωσσίας αργότερα βλέπωμε.

16._ Πήγαμε στο χωριό και ζυμώσαμε.

17._ Ήλθε ο Αλής και μας λέγει ότι μερικοί Τούρκοι κτηνοτρόφοι θέλουν να έρχονται να συνενοηθούν μαζύ μας να κάτσουν στην Σάντα.

18._ Ήλθε ο Αχμέτ Τσιβελέκ και έφερε τα λεφτά από την πώλησην του πάχους.
Ο Ευκλείδης με μερικούς πήγαν διά Κουστουλάντων να πάρουν τα λεφτά.

21._ Ήλθαν δύο εξ αυτών τα μεσάνυκτα και λένε ότι ο Κιαμίλ δεν έδωσε τα λεφτά προφασισθείς ότι έστειλε άνθρωπον εις Τραπεζούντα να φέρη λεφτά και ακόμη δεν ήλθε. Ενώ κρυφίως ειδοποίησε εις Κατρούλ τον στρατόν ότι οι Σανταίοι είναι εκεί και άνωθεν του χωρίου Κουστουλάντων εις την μέζηρεν Χαντσάρ. Ήλθεν αμέσως ο στρατός και συνεπλάκησαν εκεί με τους δικούς μας. Επί οκτώ ώρας η μάχη εξακολουθούσε αλλά δεν κατώρθωσαν να κάνουν τίποτε. Εκ των Τούρκων εσκοτώθησαν εις στρατιώτης και ένας Τσετές και προς το βράδυ οι δικοί μας έφυγαν κατά την Ούζην. Οι δύο ελθόντες λέγουν ότι πριν της συγκρούσεως συνελάβωμεν δύο παιδάκια και τα κρατήσαμε διά να μη πάνε και ειδοποιήσουν και τα φυλάγαμε ημείς κατά την σύγκρουσην μέσα στο δάσος. Επειδή όμως ενύχτοσε και δεν ανταμώσαμε τους άλλους αφήσαμε τα παιδιά και ήλθαμε μη ξέροντες καλά το αποτέλεσμα της μάχης.

22._ Πριν ξημερώση φύγαμε διά Ούζην να τους ανταμώσουμε. Εις Κιλίτς Πεκίρ βρήκαμε τους δύο και λένε ότι οι άλλοι κατέβησαν εις Ούζην. Έως το βράδυ εμείναμε εις Λαπαζλούκ και νύκτα κατέβημεν εις Ούζην όπου βρήκαμε όλους.

23._ Μανθάνωμεν ότι έφθασαν εις Ούζην μερικοί Ζαντάρμες και λέγουν ότι ετοιμάζεται στρατός διά την Σάντα. Το βράδυ ξεκινήσαμε διά το χωριό και

24._ Πρωί εφθάσαμε εις το λημέρι.

26._ Βλέπωμε ότι ο Αλής άπλωσε το κόκκινο πάπλωμα άρα ήλθε στρατός.

28._ Έμειναν τρείς στο λημέρι και τρείς πήγαν διά Ούζην και οι άλλοι πήγαν στο χωριό να αλέσουν διά να έχωμε έτοιμο αλεύρι διά κάθε ενδεχόμενον. Και προς το βράδυ τρείς ξεκινήσαμε διά Ισχάν να κατασκοπεύσωμε το μέρος.Εμείναμε εις Μαϊράμ ογλη όπως εκείθεν το πρωί βλέπωμεν την κίνησιν.

29._ Φθάσαμε αντίκρυ του χωρίου Ισχάν και καθήσαμε να ιδούμε. Εν τω μεταξύ ήλθε κατ' εμάς ο Μαχμούτ Καρατσιάλ ογλου και τον φωνάξαμε κοντά μας μας λέγει ότι εδώ ήλθαν είκοσι πέντε στρατιώται και άλλοι τόσοι εις Αγρίδ και περιμένουν να έλθουν τα τάγματα. Γυρίσαμε και πήγαμε πίσω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.