Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Μάρτιος 1923


Μάρτιος 1923

1._ Εστείλαμε δύο παιδιά εις Ούζην μαζύ με τους Τούρκους και ημείς πήγαμε κατά τα χωριά.

2._ Πρωί ήλθε ο Αλής και μας βρήκε εις Ζουρνατσιάντων και μας έφερε μίαν επιστολήν από Σοχούμ από συγγενείς μας την οποίαν έφεραν στου Αλή ο Ιλιάς Φαλτσή ογλου εκ Σουρμένων μαζύ με έναν χότσιαν. Μας γράφουν από Σοχούμ ο Γεώργιος Κουρτίδης και άλλοι ότι εάν έχετε εμπυστοσύνην σ' αυτούς να έρχεστε μαζύ τους με Μοτέρ και εμείς εδώ τους μιλήσαμε να πληρώσωμε τα έξοδά σας. Και μίαν συστατικήν επιστολήν από τους Αρμενοίς ότι και εκείνοι έφυγαν μαζύ τους και είναι πολύ έμπιστοι.
Βράδυ μαζύ με τον Αλήν πήγαμε στο σπίτι του και τους βρήκαμε. Αυτοί ήσαν οι εχθροί με τους αγάδες Πατσόγλου οίτοινες τους εκυνήγησαν και ευρόντες ένα μοτέρ μαζύ με τους Αρμενοίς έφυγαν εις Σότσιην της Ρωσσίας όπου τους φυλάγουν εκεί οι Αρμενοίς. Αργότερα όμως μαθών τούτο ο εχθρός τους Πατσόγλου και πολύ πλούσιος πήρε πολλά λεφτά μαζύ του και πήγε εις Βατούμ και εκεί βρήκε δύο Αρμενοίς και δύο Τούρκους Λαζούς και πληρώσας καλά τους ανέθεσε να σκοτώσουν τους δύο αδελφούς Αλή Οσμάν και Ιλιάς Φαλτσή ογλου. Άλλος Αρμένιος όμως επληροφόρησε εις Σότσιην αυτούς να φυλάγονται διότι τους κινηγούν. Εστάθη λοιπόν αδύνατος η εκεί παραμονή τους και απεφάσησαν να έλθουν πάλι στην πατρίδα τους. Οι Αρμενοίς λοιπόν τότε τους εσυμβούλευσαν να έλθουν μαζύ μας διότι μόνον με εμάς θα ήσαν ασφαλείς και τους έδωσαν το συστατικόν εκείνο γράμμα και τους παρέπεμψαν εις Σοχούμ προς τους συγγενείς μας διότι τους ήξεραν οι Αρμενοίς. Ελθόντες λοιπόν εκεί συνενοήθησαν μαζύ τους αν είναι δυνατόν και μπορούν να μας φυγαδεύσουν εις Ρωσσίαν εκτός που θα πληρωθούν τα έξοδά τους επί πλέον εις Σοχούμ οι Έλληνες μπορούν να τους φυλάξουν και αυτούς από τον Παλτσόγλου. Και επειδή μόνον αυτό ήτο η σωτηρία τους απεφάσησαν και ήλθαν πίσω και από Σούρμενα ήλθε ο μικρότερος αδελφός και μας βρήκε κατ' αυτόν τον τρόπον.

3._ Πήγαμε στο χωριό και αυτοί γύρισαν πίσω να έλθουν αργότερα με τον αδελφόν του μαζύ και να μείνουν εδώ λίγον καιρό έως ότου ζεστάνει λίγο ο καιρός και ύστερα θα φροντίζαμε διά την φυγήν αφού δεν μας συνέδεε πλέον τίποτε μ' αυτά τα μέρη. Είχαν φύγει όλοι θα φεύγαμε και ημείς.

8._ Εις το χωριό αφού αλέσαμε και ζυμόσαμε πήγαμε στο λημέρι μας.
Είχαν φθάσει εκεί τα παιδιά εξ Ούζης προ τριών ημερών με τον Ρουστέμ Αγιάζογλου. Έφεραν και επιστολήν του Νικολάου Τοπαλίδη ότι παρέλαβε τα ευαγγέλια και τα άλλα ιερατικά κημήλια που του είχαμε στείλει να τα φέρει εις Ελλάδα όπου βρίσκονται οι πατριώται μας.Ο καιρός χαλασμένος και χιονίζει και μείναμε ήσυχοι στο λημέρι.

17._ Ήλθε ο Αλής φέρων μαζύ του τον Αλή Οσμάν Φατσιόγλου τον αφελφόν του Ιλιάς και τρείς ακόμη συντρόφους του εξ ων ο εις Μεχμέτ αγάς παπά Χασάν ογλου λεγόμενος και ο οποίος ήλθε μαζύ να διαπραγματευθούμε και κανονίσωμε τα του ταξειδίου εις Ρωσσίαν και να γυρίση να κανονίση το Μοτέρ να είναι έτοιμον.
Εσυμφωνήθη αντί χιλίων παγκανοτίων να μας φέρουν εις Σοχούμ.

24._ Εις το χωρίον Ότς των Σουρμένων είχαμε έναν χότσαν γνωστόν πολύ καλόν άνθρωπον λογικόν και ευσυνήδητον και πολλές φορές πηγαίναμε στο σπίτι του και μας υπεδέχετο θερμώς. Σήμερα ήλθε ο υιός του σ' εμάς έφερε και μίαν Τουρκικήν Εφημερίδα όπου βλέπωμεν ότι ο Κεμάλ έβαλε και σκότωσαν τον Τοπάλ Οσμάν αγάν εκ Κερασούντος όστις έκανε τας μεγαλυτέρας θηριωδίας κατά των Ελλήνων της Κερασούντας και διαφόρων άλλων μερών.

26._ Σήμερα το Πάσχα και ο καιρός είναι πολύ καλός και μη έχοντες τίποτε να κάνωμε διά να εορτάσωμεν το Πάσχα αρχίσαμε και πυροβολίσαμε επί αρκετόν.
Έφυγε το παιδί του χότσα καθώς και τρείς δικοί μας διά Ούζην μαζύ με τον Ρουστέμ να πάη στο σπίτι του.

29._ Ήλθε ο Αλής να πάρουν πάλιν πάχος προς πώλησιν διότι είχαμε τρείς χιλιάδες οκάδες και μας ήτο άχρηστον μαζύ με τον Αχμέτ Τσιβελίκ πήγαν και μερικοί μαζύ τους εις Ισχάν διά να μπορούν να φέρουν αρκετόν πράγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.