Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Ιανουάριος 1923Ιανουάριος 1923


1._ Ήλθαν δύο εξ Ούζης και ως πρωτοχρονιάτικο δώρο μας έφεραν όλους επιστολάς εκ Τραπεζούντος από τας οικογενείας και συγγενείς μας. Ο Θεόδωρος μας γράφει από την φυλακήν ότι είναι καλά. Όλα τα παιδιά πήραν γράμματα και τους γράφουν να κατέβουν και να φύγουν μαζύ, να μη περιμένουν εμάς.

3._ Ήλθαν και δύο από Γαλίαναν και αυτοί μας έφεραν γράμματα, ο Μιλτιάδης μας γράφει ότι να μην κουνηθείτε από το μέρος σας και να περιμένετε λίγο ακόμη, θα κλείση ειρήνη και μετά.

4._ Έφυγαν διά Τραπεζούντα ο Γεώργιος Πηλείδης, Ιωάννης Σωτηρόπουλος και Πολυχρόνιος Σπυριδόπουλος.

5._ Ήλθαν τα παιδιά από Ούζην και μαζύ μ' αυτούς και ο Γιουσούφ Ζαλούμογλου.

6._ Επειδή ο Αλής άνοιξε το άσπρο πάπλωμα κατέβημεν εκεί να μάθωμεν νέα.

9._ Ο Ι. Ξανθόπουλος έφυγε διά Γαλίαναν.

11._ Πήγαμε μερικοί εις Ούζην και κατεβήκαμε εις Μεσοχώρι όπου εμάθαμε ότι ο Γεώργιος Πηλείδης και οι σύντροφοί του συνελύφθησαν καθ' οδόν. Και επειδή ο καιρός χάλασε και χιονίζει πολύ εμείναμε εις Ούζην εις την Μέζιρεν του Ιμάμ μαζύ του.

18._ Εστείλαμε εις Τραπεζούντα τον Θεόδωρον Καλαϊτσίδην και Αναστάσιον Πιστοφίδην μαζύ με τον Ιμάμ να τους συνοδεύση.

20._ Ήλθε ο Ιμάμ φέρων μαζύ του και τον Νικόλαον Τοπαλίδην όστις κατέβη από το Χουνούζ και ήλθε εδώ να φύγη μαζύ μας εις Σάντα διότι είχε μερικά λεφτά κρυμμένα διά να τα πάρη. Και επειδή έριξε πολύ χιόνι και δεν μπορούσαμε να γυρίσωμε πίσω από Ουζούν Κομαρλούκ αναγκασθήκαμε

22._ Το βράδυ να φύγωμε διά Σάντα από τον δρόμον της Σίμωναςκαι αναμεταξύ των Τουρκικών χωριών. Και όλην την νύκτα βαδίζοντες εφθάσαμε εις Χαρατσιάντων όπου εις ένα σπίτι βρίκαμε μεγάλην πυράν αναμένην και επέσαμε και κοιμηθήκαμε. Ήσαν εκεί μερικοί σύντροφοί μας οίτοινες εμείς μόλις ήλθαμε εις Ξυραντήρια επιροβολίσαμε τρείς και αυτοί νομίσαντες ότι είμεθα Τούρκοι διότι εκείθεν δεν μας περίμεναν και πήγαν στο λημέρι μας.

23._ Ανέβημεν και ημείς εις το λημέρι. Κατ' αυτάς επειδή δεν φανήκαμε πουθενά και επειδή έφευγαν και διά την Ελλάδα οι γύρω Τούρκοι ενόμησαν ότι φύγαμε και ημείς και άρχισαν να έρχονται πάλιν στα χωριά και μάλιστα διεδώθη ότι θα έλθουν να κατοικίσουν εκεί. Μόλις όμως άκουσαν κάτι πυροβολισμούς δικούς μας πιά δεν πάτησαν.
26._ Ήλθε ο Αλής εις το λημέρι μας και μας επεσκέφθη. Και λέγει ότι καθημερινώς οι Τούρκοι στα χωριά συνεδριάζουν και να αποφασίσουν να μαζεύονται πολλοί να έλθουν να μας διώξουν και να κατοικίσουν την Σάντα αλλά πάλιν δεν τολμούν.
27._ Ήλθε πάλιν ο Αλής με τα κορίτσια του μαζύ και τας φορτώσαμε καβουρμάδες και άλλα και πήγαν πίσω.
28._ Πήγα με τον Τοπαλίδην μαζύ στο χωριό να γυρέψη τα λεφτά του και την επομένην γυρίσαμε στο λημέρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.