Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Οκτώβριος 1923Οκτώβριος 1923

4._ Ο Ιωάννης Κουρτίδης, Λαμπριανός Σιαμανής και Γεώργιος Εφραιμίδης σήμερα παραβιάσαντες την συμφωνίαν μας και μη περιμένοντες την ταχθείσαν προθεσμίαν έφυγαν διά Τραπεζούντα διότι αυτοί δεν εγνωρίζοντο υπό Τούρκων.
10._ Εστάλησαν μερικοί εις Ούζην διά ειδήσεις.
11._ Ήλθε και ο Μικίρ από Τερέπασιν έγεινε καλά.
12._ Ήλθε και μας επεσκέφθη εκ Χάρουξας ο Χασάν Τέκονος.
15._ Ήλθε ο Μωυσές εκ Σουρμένων φέρων επιστολήν του Κων/νου Κουρτίδου ότι ακόμη βρήσκεται εις Σούρμενα και άγνωστον τι θα γίνη.
17._ Έξη πήγαν διά Σάλμαγκας διά τον Οσμάν αγάν Πατσόγλου.
            18._ Έφυγε και ο Ευκλείδης σιά Σούρμενα.
22._ Ήλθαν από Σάλμαγκας άπρακτοι.
26.­­_ Πήραμε επιστολήν του Γεωργίου Εφραιμίδου όστις γράφη ότι κατέβησαν καλά εις Τραπεζούντα και ότι κατ' αυτάς θα φύγουν διά την Ελλάδα.
31._ Ήλθε ο Κων/νος Κουρτίδης εις τον οποίον και παραδίδω τας σημειώσεις αυτάς.

                    Χαρ. Λαζαρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.