Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Δεκέμβριος 1918


Δεκέμβριος 1918


 1._ Πρωί δεν μπόρεσα να σηκωθώ από το κρεβάτι έπεσα και εγώ. Εις Ουζούν σίρτ διεκρίναμε καπνόν και ανησυχήσαμε ως εκ της θέσεώς μας και της ασθενείας μας και το πρωί στείλαμε δύο παιδιά να ίδουν περί τίνος πρόκειται και φθάσαντες εκεί βρήκαν τους Τσιριπαίους άρρωστοι και αυτοί και τους έφεραν εις Υπαπαντήν.
 15._ Εστείλαμε τον Φίλιππον Εφραιμίδην εις το χωριό δια ειδήσεις και ελθών μας λέγει ότι ο Ιωάννης Σπαθάρος απεβίωσε προς το βράδυ. Εν τω μεταξύ ημείς όλοι μας σιγά σιγά γενήκαμε καλά και περάσαμε την ασθένειαν αυτήν δίχως θύματα ενώ στα χωριά πέθαναν πολλοί.
 17._ Οι Τσιριπαίοι έφυγαν δια την Δίρχαν. Ο Ευκλείδης και ο Φίλιππος Εφραιμίδης κατέβηκαν εις Κοπαλάντων και ειδοποίησαν τον Απάς από Ισχάν και μας έφερε λίγα καλαμπόκια και φασόλια.
 21._ Πήγαμε εις Πινατάντων δια να ανταμώσωμεν δύο Τούρκους που ήλθαν εξ Ούζης αλλά αυτοί έφυγαν από τον απάνω δρόμον.
 26._ Τρεις ώρας προς τα ξημερώματα φύγαμε δια Άσιαν να πάρομε τα πρόβατα του Κεσκίν ογλη ότε όμως ανέβημεν εις το βουνό του Ισχάν βλέπομε να έρχονται πολλοί Τούρκοι με άλογα και λίγοι οπλισμένοι αμέσως στήσαμε καρτέρι και μόλις έφθασαν τους φωνάξαμε να παραδοθούν. Ο ένας αμέσως κατέθεσε το όπλον του και παρεδόθη ένας όμως εκ των όπισθεν έφυγε αμέσως τον πυροβολήσαμε και έπεσε καθώς ένας άλλος και τους πιάσαμε όλους. Αμέσως μεταφέραμε τα φορτία κάτω στο δάσος και καθίσαμε να αναπαυθούμε. Ότε ακούγομε πυκνούς πυροβολισμούς πάνω στο βουνό ήρθαν εκεί οι Ασιαλήδες δια να πάρουν τα πτώματα των φονευθέντων. Όλην την νύκτα κατεβάσαμε τα φορτία κοντά στο δρόμο τα κρύψαμε και πήγαμε εις Κοπαλάντων.
 27._ Νύκτα πήγαμε και φορτώσαμε τα φορτία και τα φέραμε στο χωριό Πινατάντων. Εμάθαμε ότι εις Κολόσαν εσκότωσαν τον Γαβριήλ Πασαλίδην και ένα παιδάκι δέκα τριών ετών όστις πήγε εκεί δια να αγοράσει καλαμπόκι.
 28._ Ήλθαν εκ Τραπεζούντος και λέγουν ότι κατ' αυτάς περιμένεται ο Γάλος Αρμοστής Λεπισιέ και ότι άρχισε η κατοχή της Τραπεζούντος φθάσαντες Άγγλοι στρατιώται.
 31._ Ήμαστε εις Πινατάντων όπου εμάθαμεν ότι ήλθαν εις Σίμωναν εκατόν πεντήκοντα ζανταρμάδες και μαζί με τσετέδες θα έλθουν εις Σάντα δια τα τελευταία γεγονότα. Μόλις το μάθαν οι χωρικοί τρομοκρατήθησαν και όλην την νύκτα επικρατούσε αναβρασμός στα χωριά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.