Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Νοέμβριος 1918

Νοέμβριος 1918

1._ Από Τερζάντων περάσαμε εις Ζουρνατσιάντων στο σπίτι του Γεωργ. Πηλείδη και
 3._ Νύκτα ανέβημεν εις το βουνό Σουζλούκ και ανταμώσαντες ένα Τούρκον με ένα φορτίον φουντούκια του τα πήραμε και το βράδυ κατέβημεν πάλιν εις Ζουρνατσιάντων.
 4._ Πάλιν ανέβημεν εις το βουνό και εις τοποθεσίαν Τιούφ Γιολλάρ εστήσαμεν ενέδραν. Επιάσαμε δέκα οκτώ Τούρκους και τους πήραμε τα φορτία και τα κατεβάσαμε εις Κοφολείβαδον και το βράδυ εφθάσαμε εις Τερζάντων.
 10._ Εφθάσαμε εις Υπαπαντήν και εκείθεν εις το λημέρι. Κατ' αυτάς ελθόντες εκ Τραπεζούντος έφεραν και την επιδημικήν ασθένειαν Ισπανική Γρίπη εκ της οποίας απέθαναν πολλοί.
 16._ Κατέβημεν εις Κοπαλάντων και εκείθεν να επιτεθούμε κατά του Τουρκικού χωρίου Ισχάν. Αλλά αρρωστήσας ο Ευκλείδης και ο Γεώργιος Σισμανίδης εκ γρίπης γυρίσαμε πάλιν εις Υπαπαντήν.
 22._ Δεν κοιμηθήκαμε διόλου διότι η κατάστασις του Ευκλείδη δεν ήτο καλή και ειδοποιήσαμε στο χωριό και κατέβηκε η μητέρα μας δια να τον περιποιηθεί. Εν τω μεταξύ αρρώστησε και ο Φίλιππος Εφραιμίδης.
 28._ Επειδή εμάθαμε ότι αρρώστησε και ο Ι. Σπαθάρος εγώ μαζί με τον Αριστείδην Γαρατσιάλ φύγαμε δια το χωριό να δούμε πως είναι. Εφθάσαμε μέχρι Ισχανάντων και μάθαμε ότι χθες βράδυ οι ζαντάρμες περικύκλωσαν το σπίτι μας και μας γύρευαν εντός αυτού. Την ίδιαν νύκτα ήλθαμε πάλιν πίσω.
 30._
Ο Ευκλείδης έγινε καλά και σηκώθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.