Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Μάρτιος 1919

Μάρτιος 1919

1._ Κατεβήκαμε εις Γαλίαναν όπου συναντήσαμε και τους άλλους και ο μεν Δημήτριος ήλθε μαζί μας οι δε άλλοι εχώρησαν και έμειναν εκεί ως φαίνεται είχαν διαφοράς αναμεταξύ των. Επειδή όμως οι Γαλιανίται δεν μπορούσαν να μας συντηρήσουν αναγκασθήκαμε να φύγομε και πήγαμε εις το ποτάμι Παναγίας. Και εις Αγρουζενόν εις το σπίτι του Γεωργίου Τσελικίδη συνηντήσαμε και τους Αρμέξεις. Εκεί εμάθαμε ότι εις Σκαλίτα είναι ένας όστις κάνει προδοσίας στους Τούρκους και απεφασίσαμε να τον τιμωρήσομε.
 5._ Πήγαμε στο σπίτι του και δια της βίας ανοίξαμε την πόρτα και αφού τον δείραμε καλά τον συστήσαμε να κάτσει φρόνημα διότι θα κινδυνεύσει και η ζωή του και αφού τον πήραμε μερικά γίδια φύγαμε κατά την Γαλίαναν. Και φθάσαμε εις μέζιρεν Βασενόη και μετά δύο ημέρας φθάσαμε εις Σάντα όπου ησυχάσαμε μερικάς ημέρας.
 13._ Πήγαν μερικοί Σανταίοι εις Κολόσιαν να αγοράσωσι καλαμπόκι και τους λήστεψαν και τους έστειλαν πίσω. Επίσης πήγαν και εις Ούζην μερικοί και δεν γύρισαν ο Γεώργιος και Συμεών Βενετικίδης και δύο γυναίκες και λέγεται ότι εις Σίμωναν τους εσκότωσαν όπως εβεβαιώθη την επομένην.
 19._ Εφύγαμε δια την Γαλίαναν. Εφθάσαμε εις μέζιρεν Βεσενόη όπου συναντήσαμε τον Βασίλειον Ιορδανίδην όστις υπέδειξε το σπίτι του Κιόρ Ισμαήλ Καρά Μουσταφά ογλου και βράδυ κυκλώσαντες ανοίξαμε την πόρτα. Κατ' αρχάς δεν μας γνώρισε και του ζητήσαμε φαγί προσποιούμενοι ότι δήθεν είμεθα Τούρκοι φυγάδες και αυτός μας υπεδείκνυε σπίτια Ελληνικά να ληστεύσομεν και να σκοτώσομεν λέγων ότι οι Γκιαούρηδες πρέπει να εξοντωθούν. Αμέσως πήραμε τις πέντε αγελάδες του και αφού τον δείραμε καλά φύγαμε.
 20._ Εφθάσαμε εις Πινατάντων στο λημέρι μας.
 23._ Βράδυ πήραμε από τον Ιωάννην Τριανταφυλλίδην ένα βόδι του Σεϊτ αγά το οποίον είχε αφήσει εις αυτόν προς ξεχειμώνιασμα και το πήγαμε εις Ζουρνατσιάντων και το κόψαμε.
 27._ Πήγαμε πάλιν εις Πινατάντων και εμάθαμεν ότι ήλθε διαταγή εις τον Αξιωματικόν δια του οποίου δίδεται αμνηστία εις όλους τους φυγάδας γενικώς Έλληνας και Τούρκους.
 28._ Ο αξιωματικός καλών όλους τους Μικτάριδας τους ανήγγειλε το γεγονός και τους ανέθεσε να μας ειδοποιήσουν όπως προσέλθομεν και παραδώσομεν τα όπλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.