Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Φεβρουάριος 1919

Φεβρουάριος 1919

 1._ Εμείναμεν εις Πινατάντων εις το σπίτι του Χρήστου Μαυρόπουλου ακατοίκητον τότε και απεφασίσαμε να ξεχειμωνιάσομε εδώ αν δεν μας πειράξουν.
 5._ Εμάθαμε ότι ο Λαμπριανός Ηλιόπουλος θα φύγει εις Τραπεζούντα και απεφασίσαμε να τον συλλάβομε στον δρόμον. Την νύκτα εις Τερζάντων συνεννοηθήκαμε με τον Αλήν Ουζούν Χαλήλ ογλου όστις και εις το μέλλον θα παίξει φοβερόν ρόλον και θα διακινδυνεύσει την ζωήν του υπέρ ημών και τον στείλαμε εις Άσιαν εις τον Κεσκίν ογλου Χασάν να μας φέρει μερικόν καλαμπόκι και την νύκτα κατεβήκαμε εις Χαντσάρ δια να φυλάξομεν τον δρόμον αλλά δεν πέρασε ο περιμενόμενος και εκείθεν κατέβημεν εις Κοπαλάντων.
 8._ Εφθάσαμε εις Τερζάντων όπου μας περίμενε ο Χασάν Κεσκίνογλου μετά του Αλή δια να συνεννοηθεί μαζί μας φοβούμενος μήπως τον πειράξομε και του πάρομε τα πρόβατα και μας υπεσχέθη τρόφιμα. Εις Πινατάντων βρήκαμε πάλιν τον Αλήν όστις μας είπε ότι αύριο θα φύγει εις Τραπεζούντα και ότι ο Λαμπριανός θα πάγει μαζί του. Αμέσως το πρωί εφθάσαμε εις Χαντσάρ και
 10._ Εστήσαμε την ενέδραν οπότε κατά το μεσημέρι ο Αλής και πολλοί Σανταίοι πήγαιναν κάτω τελευταίος ακολουθούσε ο Λαμπριανός τον οποίον συλλαμβάνομεν και χειροδέσμιον τον φέραμε εις Τουρπσή όπου μετά την ανάκρισην έγινε το δικαστήριον και απεφασίσθη να τουφεκισθεί όπως και έγινε. Και νύκτα φθάσαμε εις το σπίτι της θείας του όπου είχε και δύο αγελάδες τις πήραμε και πήγαμε εις Πιστοφάντων όπου εμείναμε μερικές ημέρες και ήλθαμε πάλιν εις Πινατάντων στο λημέρι μας.
 17._ Ήλθε ο Αλής εις Τερζάντων και τον επεσκέφθημεν.
 20._ Ο Κεσκίν ογλου μας έστειλε εκατόν οκ. Καλαμπόκι υποσχεθείς και άλλο.
 27._ Ήλθε ο Δημ. Τσιρίπ και μας είπε ότι οι Γαλιανίται παρακαλούν όπως πάμε εκεί και τους γλιτώνομε από τους Κατρουλαίους Τούρκους οίτινες καθημερινώς εγύριζαν μεσ' τα χωριά τους ατίμαζαν γυναίκες και ελήστευαν σπίτια και ότι αυτοί θα υποχρεωθούν να μας συντηρήσουν. Εδέχθημεν προκειμένου για τέτοιον σκοπόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.