Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Ιούλιος 1920

Ιούλιος 1920

1._ Εστείλαμε τον Δαμ. Τσιρ'ιπ εις Γαλίαναν διά να μάθει τι γίνεται εκεί.

2._ Έληξε η προθεσμία η εξαήμερος και διέταξαν να εγκαταλείψουν τα παρχάρια και να έλθουν όλοι εις Σάντα διότι έλεγαν ότι από εκείνα τροφοδοτούνται οι αντάρται. Αμέσως επήγαμε εις το παρχάρι Ουζούν σίρτ και πήραμε όλα τα τρόφημα που είχαν διότι αυτοί τα πήγαιναν στα χωριά και τα φέραμε στο λημέρι μας. Η απελπισία των κατοίκων εις το ζενίθ.
4._ Έγινε γενική έρευνα εις όλα τα χωριά και τα σπίτια.
5._ Φοβούμενοι οι Σανταίοι κρυφίως έστειλαν ανθρώπους εις Τραπεζούντα να παραπονεθούν εις τον Βαλήν περί της καταστάσεως. Μόλις το 'μαθαν οι Αξιωματικοί έστειλαν Ζαντάρμες να τους εμποδίσουν αλλά δεν επρόλαβαν.
6._ Αποφυλάκισαν τους κατοίκους. Μόνον τον Λαμπριανόν Σιαμανίδην στείλαντες εις Τραπεζούντα συνοδεία και οι αγριότητες εξακολουθούν.
9._ Ήλθον εκ Τραπεζούντος δόσαντες αναφοράν εις τον Βαλήν και άλλην εις Αργυρούπολην. Την νύκτα έφθασαν στο λημέρι μας ο Ι. Κουφατσής και Ι. Πενταζής και λένε ότι εδόθη διαταγή όπως αύριον μαζευτούν όλοι οι άνδρες της Σάντας να τους μιλήσουν οι Αξιωματικοί.
10._ Ήλθαν ο Γεώρ. Εφραιμίδης και Χριστ. Σπυριδόπουλος και λένε ότι επιμένουν πάλιν διά την παράδωσήν μας ή δε άλλως θα κάψουν και θα ερημώσουν την Σάντα διότι τέτοια έχουν διαταγήν.
11._ Έφυγε ο εκ Γεμουράς ελθών Μουδούρης όστις απειλούσε τους κατοίκους ότι θα τους κάνουν όπως και τους Αρμενείς αν δεν συμορφωθούν.
12._ Ο εκ Σουρμένων ελθών Αξιωματικός μυστηκώς συνεβούλευσε τον Ιωάννην Κουφατσήν να κατεβεί εις Τραπεζούντα και διά του Μητροπολίτη ενεργήσωσι παρά τω Βαλή να ανακαλέσουν την διαταγήν διότι διατρέχουν μεγάλον κίνδυνον.
13._ Έφυγαν σήμερον οι Αξιωματικοί διά Γιαγμούρ τερέ.
15._ Εις Καρμούτια χωρίον της Αργυρουπόλεως οι Τούρκοι εσκότωσαν οκτώ Έλληνας και πήραν και τα ζώα τους. Οκτώ παιδιά φύγαμε διά Απιόν της Ούζης διότι εμάθαμε ότι εκεί οι Τούρκοι εσκότωσαν τον αρχηγόν των Αρμενίων Απκάρ και πήγαμε να δούμε τι απέγιναν οι άλλοι. Νύκτα εφθάσαμε εις Απιόν και μη ευρόντες τους άλλους Αρμενείς οίτινες εσκόρπισαν γυρίσαμε.
18._ Ήλθε εκ Γεμουράς ένας Αξιωματικός με στρατιώτας.
20._ Ήλθαν εκ Τραπεζούντος και λέγουν ότι ο Χατσή Αλή Χαβίς Ομέρ εφέντης και ο Κάλφας ενεργούν όπως η Σάντα ερημωθεί και οι κάτοικοι σταλούν εις Σεβάζ. Αλλά η Κυβέρνησις απέριψε την πρότασην διότι και άλλοι Τούρκοι παραπονέθησαν ότι αν αι οικογένειαι σταλούν εις Σεβάζ οι αντάρται μη έχοντες πλέον να σκεφθούν τίποτε θα μας κάψουν όλα τα χωριά. Εν γένει η κατάστασις είναι πολύ κρίσιμος και διατρέχωμεν μέγαν κίνδυνον.
21._ Μανθάνομεν ότι εξεδώθη διαταγή να σκοτωθεί πας Έλλην φέρων όπλον.
22._ Ζητείται εξ Αργυρουπόλεως ο Κοσμάς Πιστοφίδης όστις κατέθεσε ψευδώς ενόπιον των Αξιωματικών ότι ο Λαμπριανός Σιαμανίδης εκουβαλούσε τα φουντούκια τα οποία πήραν οι αντάρται όταν εφονεύθη ο Κάλφας.
25._ Επήραν και τις δικές μας αγελάδες.
26._ Μανθάνομεν ότι διά προδοσίας των γειτόνων του εις Γαλίαναν οι Τούρκοι εκύκλωσαν την οικίαν του Ιωάν. Ρουσέν και τον εσκότωσαν.
 Κατ' αυτάς μερικοί σύντροφοί μας εχώρησαν και ημείς πήγαμε διά το ποτάμι της μονής Σουμελά ο Δαμ. Τσιρίπ διά Γαλίαναν.28._ Μας εφοδίασαν οι καλόγεροι από τρόφημα και ανέβημεν επάνω εις Ασκηταρία όπου εμείναμε.
30._ Ήλθαν εκ Σάντας ο Ιωάν. Κουφατσής και ο Αβρ. Γιαλαμάς διά να πάνε εις Λιβεράν να συνενοηθούν και με τον Μητροπολίτην Ροδοπόλεως. Μας αναφέρει ο Κουφατσής ότι οι χωρισθέντες από ημάς Ζουρνατσανταίοι παρεκτρέπονται εις τα χωρία διότι παίρνουν αγελάδες χωρικών διά της βίας και τα σφάζουν και ο λαός παραπονείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.