Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Ιούνιος 1920

Ιούνιος 1920

6._ Ήλθαν εξ Αργυρουπόλεως δύο Αξιωματικοί και είκοσι Ζαντάρμες και περιμένοται και άλλοι.
8._ Εκ Γιαγμούρ τερέ ήλθεν εις Αξιωματικός και ο Μουδούρης και δέκα Ζαντάρμες.
9._ Έφθασε εκ Σουρμένων άλλος Αξιωματικός και Ζαντάρμες και περιμένουν και τον Καϊμακάμην Τσεβιζλικίου και στρατόν.
 Και επειδή επερίσεψαν κάπως οι Ζαντάρμες ημείς πήγαμε εις το παρχάρι μας Σπήλαιον Κωστιάκ. Εν τω μεταξύ δι' ημάς δεν έκαναν διόλου λόγον αλλά εκ των γύρω Τουρκικών χωριών έπερναν Τούρκους, τους ανέκριναν και έστελναν ταχυδρομεία παντού, Αργυρούπολη, Τραπεζούντα, Σούρμενα και Τσεβιζλίκ και ηργάζοντο πολύ μυστικά και υπούλως.11._ Ήλθε εκ του χωρίου ο Ιωάν. Κουφατσής και μας λέγει ότι έμαθαν ότι οι Φοσιαλίδες έκαναν την προδοσίαν και ότι υποψιάζονται και τους Κοπαλανταίους.
 Μόλις το βράδυ έστειλαν προς ημάς τον αγροφύλακα Ι. Χαριάδην διά να πάμε τέσσαρες προς ανάκρισιν.12._ Εφθάσαμε εις Φουρνόπον παρ'α το χωρίον και εκάναμεν μίαν σημείωσην προς τους Αξιωματικούς ότι εις το χωριό δεν μπορούμε να έλθωμεν και αν θέλουν ας κοπιάσουν μέχρι εκεί διά να μας ανακρίνουν. Αλλά απέριψαν την πρότασίν μας και ειδοποίησαν ότι πρέπει αμέσως να προσέλθουν να παραδοθούν και δεν έχουν να πάθουν τίποτε μόνον να σταλούν εις Τραπεζούντα διά να απολογηθούν εκεί ή δε άλλως και δεν έλθουν θα κακοπάθουν.
 Αυτό ήταν το τελευταίο και άρχισε πάλιν η συνηθισμένη ζωή του βουνού.13._ Συνεκέντρωσαν όλους τους Σανταίους και τους εφοβέρισαν να ενεργήσουν και να μας παραδώσουν ή δε άλλως θα υποφέρουν και αυτοί. Ήλθε και άλλη δύναμις και κατέγραψαν τας οικογενείας και την περιουσίαν των ανταρτών.
14._ Ετοιμάσθησαν να έρχονται κατά το παρχάρι μας ότε ημείς πήραμε το κοπάδι τα πρόβατά μας διά να μη τα φάνε αυτοί και φύγαμε προς την Γαλίαναν.
15._ Εφθάσαμε εις Κοχρακόλιθον παρχάρι Λιβεράς όπου εκάθετο ο φίλος μας Κανταρτσή ογλού διά να αφήσωμε εκεί τα πρόβατα αλλά εφοβήθη να τα κρατήσει.
16._ Τα πρόβατα μερικοί τα πήγαν εις Τσιαγίλ και οι άλλοι φύγαμε διά Σάντα να παρακολουθήσωμε τα γεγονότα. Κατέβημεν εις το λημέρι Τσιαρτακλή ότε ψηλότερα από ημάς ο στρατός πέρασε διά Ουζούν σίρτ όπου συνέλαβον τον Συμεών Κοπαλίδην με όπλον διότι εφύλαγε το παρχάρι ο δε Πέτρος Φουλίδης διαφυγών εσώθη. Κατόπιν πήραν και τον Φωκίωνα Χαριάδην και τους εφυλάκησαν στο χωριό. Μαζί κρατούσαν και τον γέρο πατέρα μας.
17._ Ήλθαν πάλιν εις Ουζούν σίρτ και πήραν τις αγελάδες του Γεωργίου Σισμανίδη και του Χρυσοστόμου Καϊταλίδη αμφότεροι εκ Κοπαλάντων.
18._ Εφτάσαμε εις Τσιαγίλ με τους άλλους συντρόφους μας και μερικοί βράδυ πήγαμε εις το χωρίον Τσουπανόη της Γαλιαίνης διά να πάρωμε τρόφημα και από τα παρακείμενα παρχάρια. Την επομένην εμείναμε στο χωριό.
20._ Ανέβημεν εις το παρχάρι Ελαφολίμνη εφάγαμε και αφού πήραμε λίγο βούτυρο και τυρί εγυρίσαμε. Εμάθαμε ότι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Χαρ. Τορλακίδης εφώναξαν όλους τους αντάρτες της Γαλίανας να μας εμποδίσουν να πάρωμε τρόφιμα αλλά μη επελθούσης συμφωνίας όλων εματαιώθη το σχέδιόν τους το οποίον ημείς εμάθαμε εκ των προτέρων και τους περιμέναμε να επιχειρήσουν και να τιμωριθούν διότι πολλές έγιναν οι ατιμίες τους μέχρι τότε.
21._Φθάσαμε με τους συντρόφους μας. Νύκτα ήλθε εκ Σάντας ο Ιωάννης Κουρτίδης και λέγει ότι τον Συμεών Κοπαλίδην έστειλαν εις Τραπεζούντα και φέρονται βαναύσως σε όλους και ζητούν να παραδοθούμε.
22._ Κατέβημεν εις Λειβάδια και συστήσαμε στον Δοξόπουλον να παύσουν τις άτιμες ενέργειές των ή δε θα κακοπάθουν. Εμάθαμε ότι ο Δαμ. Τσιρίπ εις το ποτάμι Λαραχανής εκυκλώθη από στρατιώτας και σκοτώσας δύο εξ αυτών διέφυγαν την κύκλωσην.
23._ Εφθάσαμε εις το λημέρι Τσιαρτακλή όπου ήλθαν ο Δαμ. Τσιρίπ και ο Γεώργιος Καλαϊτσίδης και μας συνάντησαν και μετά δύο ημέρας αυτοί έφυγαν.
26._ Μανθάνωμε ότι εφυλάκισαν όλην την οικογένειάν μας εις Σάντα.
27._ Ήλθαν πάλιν ο Δαμ. Τσιρίπ με την ομάδαν του και λέγουν ότι εις Γαλίαναν ήλθεν εκ Τσικανόης ο Χαφίζ με πενήντα τσετέδες και ότι όλοι οι Γαλιανήτ έφυγαν προς τα δάση. Περιμένονται και από Τσεβιζλίκ πεντακόσιοι Τσετέδες.
 Επίσης έφθασε και ο περιβόητος Τοπάλ Οσμάν αγάς εκ Κερασούντος και λέγεται ότι και αυτός θα έλθει εις Σάντα. Όλα τα Ελληνικά χωριά ετρόμαξαν και οι άνδρες φεύγουν στα βουνά και τα δάση. Εις την Σάντα όλους τους άνδρας εμάζεψαν και εφυλάκισαν και δεν επιτρέπουν να βγεί κανείς του χωριού. Εις Τσιαρτακλή συναντήσαμε τον Ζαντάρμαν της Σάντας Χαμιζάν όστις μας παρακαλούσε να μη τον σκοτώσωμε διότι δεν φταίει σε τίποτε αυτός.29._ Εις το παρχάρι Ουράδ της Γαλιαίνης οι Τσικανογέτ εσκότωσαν έξι άνδρες, μίαν γυναίκα και ένα παιδάκι ετραυμάτησαν.
 Στην Σάντα έδωσαν έξι ημέρας προθεσμίαν να μας παρουσιάσουν ή δε θα κακοπάθουν. Και φοβούμενοι οι Σανταίοι έστειλαν πολλά παιδιά στα βουνά και τα δάση δήθεν να μάθουν το μέρος μας και να μας προδώσουν οίτινες ήρχοντο έμενον μέχρι το βράδυ μαζί μας και έφευγον πίσω λέγοντες ότι πουθενά δεν φαίνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.