Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Νοέμβριος 1921


Νοέμβριος 1921


1._ Εκάψαμε και τα υπόλοιπα σπίτια της Σάντας αφήνοντες μόνο ολίγα για χρήσην δικήν μας διά να μη βρεί στέγην ο στρατός όταν έρχεται εις Σάντα προς καταδίωξήν μας.
Συνεχώς κουβαλούμε πατάτες στο δάσος.4._ Είκοσι παιδιά πήγαν προς την Γαλίαναν διά να φέρουν μερικά ζώα προς σφαγήν και οι άλλοι πήγαμε στο λημέρι Ουζούν σίρτ.
7._ Ήλθαν και έφεραν πέντε αγελάδες και πήγαμε πάλιν εις σπήλαιον Τσιακούλας όπου τα κόψαμε και τα τακτοποιήσαμε.
11._ Ο Ευκλείδης και μερικοί μαζί έφυγαν διά Ούζην και οι άλλοι συνεχώς αποθηκεύομεν πατάτες.
14._ Μανθάνωμε ότι μας απεκύριξε πάλιν η Κυβέρνησις και έστειλε ένα απόσπασμα εκ 300 ανδρών εις Γιλιτσιάντων εκ των ανδρών του Χιουτσιούμ Ταπούρ όπως με κάθε τρόπον εξοντώσουν τους αντάρτες της Σάντας.
Εξέδωσε και διαταγήν διά της οποίας πας όστις τροφοδοτεί ή έρχεται εις επαφήν με τους Σανταίους, η μεν οικογένειά του θα απελαθεί, ο δε ίδιος θα εκτελεσθεί επί τόπου.15._ Ήλθεν ο Ευκλείδης εξ Ούζης και λέγει ότι και εκεί από δέκα πέντε χρονών και άνω οι άνδρες εστάλησαν εις εξορίαν και ότι ο Γιαγχιάς και ο Ιμάμ Παϊραχτάρογλου καταδιώκονται αυστηρώς διότι μας έγραψαν.
19._ Σήμερα μας έτυχε ένα παράδοξον και λυπηρόν γεγονός. Ο Ιωάννης Ξανθόπουλος και τρείς τέσσαρες άλλοι πήγαιναν διά Άσιαν προς τρόφημα. Εις Χαντσάρ μόλις έφθασαν διακρίνουν δύο γυναίκες κάτω από μίαν αχλαδιάν να γυρεύουν αχλάδια. Και επειδή ήσαν ρακένδυτες στην αρχήν δεν τις ανεγνώρησαν και επλησίαζαν σιγά σιγά. Μόλις όμως τους αντελήφθησαν αυταί αμέσως έβγαλαν τις φωνές και άρχησαν να φεύγουν προς τα κάτω.
Αμέσως ο Ξανθόπουλος αναγνωρίζων αυτές τους φώναξε να μη φύγουν διότι δεν είμεθα Τούρκοι. Αλλ' αυταί από τον φόβον τους ούτε άκουγαν και ούτε γύριζαν να δουν και έτρεχαν εις ένα παρακείμενον υψηλόν βράχον να πέσουν να κομματιαστούν, ίνα μη πέσωσι στα χέρια αυτών. Και θα έπεφταν ασφαλώς αν δεν ήσαν επί ημέρες νυστικές και είχαν λίγο τις δυνάμεις των. Εξαντληθείσες όμως και ως φαντάσματα και επειδή το μέρος ήτο θαμνώδες περιεπλάκησαν εις βάτα και έμειναν λυπόθυμες ότε έφθασαν κοντά τους τα παιδιά και τους ανεγνώρησαν ενηγγαλίσθησαν αυτούς κλαίοντες και αι δύο τους, ήσαν η Ελένη Γραμματικοπούλου και Ελένη Τεριά σύζυγος του Χρυσάνθου, όστις επί εβδομάδας γυρεύων αυτήν εις τα δάση της Σάντας και μη ευρών αυτήν απελπισθείς έφυγε εις Τραπεζούντα όπου και διέμενε. Αυτές δε από την ημέραν που καταστράφηκε η Σάντα δηλ. δύο και πλέον μήνας εζούσαν μέσ' το δάσος παρά το χωρίον Τερζάντων εις μέρος λεγόμενον Μελασιναρόν και νύκτα πηγαίνοντες στους κήπους του χωριού έπερναν λάχανα και πατάτες και βράζοντες αυτά ευτυχώς που είχαν λίγα σπίρτα μαζί τους, έτρωγαν δίχως ψωμί και δίχως αλάτι. Αν και πολλές φορές μακρόθεν μας έβλεπαν αλλά δεν τολμούσαν να πλησιάζουν φοβούμενες μη τυχόν γελασθούν και ανταμώσουν Τούρκους. Και έτσι ήλθαν στο λημέρι όπου τους δώσαμε ψωμί και φαγί από λίγο μερικές ημέρες και αργότερα όσον ήθελαν διά να συνέλθουν ολίγον.23._ Ενώ ο Συμεών Κοπαλίδης και Πέτρος Φουλίδης πήγαιναν εις Αγρίδ διά τρόφημα τους συνάντησαν Ζαντάρμες και τους πυροβόλησαν αλλά ευτυχώς δεν έπα8αν τίποτε.
24._ Τους αόπλους και μερικούς οπλισμένους στείλαμε εις Γαλίαιναν και ημείς δέκα πέντε πήγαμε κατά την Ούζην εφθάσαμε εις Μέζιρεν της Σίκουρης.
25._ Βράδυ κατέβημεν εις Σίκουρην εις το σπίτι του Ιωάννου Κιαγχιά και πήραμε ψωμί και λίγο αλάτι και γυρίσαμε.
26._ Πριν ξημερώσει φθάσαμε αντίκρυ του χωριού και κρυφθήκαμε μεσ' το δάσος κοντά στον δρόμον της βοσκής και περιμέναμε. Η ώρα 3 μ.μ. πήραμε τα γίδια του Κουτούζογλου Χακού και ενός Χατσάβεραλι ενενήκοντα πέντε τον αριθμόν και φθάσαμε εις τυο λημέρι μας.
27._ Εκόψαμε τα μισά και κάναμε καβουρμάν. Ήλθε και ο Δαμ. Τσιρίπ φέρων πέντε αγελάδες εκ Μάσκας. Και ο Κων/τίνος Τσιλιγγέρ πήγε εις Ισχάν να πάρει τα γίδια του χωριού αλλά συναντήσας στρατιώτας εγύρισε άπρακτος.
28._ Εκόψαμε και τα υπόλοιπα τα καβουρδίσαμε και τα κρύψαμε.
29._ Ειδοποιήσαμε στην Γαλίαιναν να έρχονται και οι άοπλοι διότι τώρα είχαμε να φάμε και ήτο περιτόν να μείνουν εκεί.
30._ Ήλθε ο Απόστολος Εφραιμίδης εκ Πογιά χανέ όπου αυτός και μερικοί άλλοι εκρύπτοντο ως ασφαλές το μέρος και διότι πάντοτε θα κυνηγούσαν ημάς όπως εφαντάζοντο και δεν ήρχοντο μαζί μας διότι θα εκινδύνευαν και λέγει ότι χθές ήλθε απόσπασμα εκεί και εκύκλωσε το μέρος και μας επετέθησαν και σκωτώσαντες τον Ιωάννην Χαριάδην οι άλλοι διεσκορπίσθησαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.