Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Μάιος 1921

Μάιος 1921

6._ Επέρασε από Καζουκλή ο Ιμάμ Παϊραχτάρογλου όστις ήτο πάντοτε φίλος μας και ειδοποίησε ότι κατ' αυτάς θα έλθει εις Σάντα προς επίσκεψίν μας. Μετά δύο ημέρας ήλθε και πέρασε από το χωριό και έφυγε κάτω.
9._ Ήλθε ο Αζίζ από Χάρουξαν και πήγαν μαζί με τους Αρμενείς και πήραν τέσσαρες αγελάδες από το παρχάρι της Χάρουξας.
10._ Ήλθε ο Δαμ. Τσιρίπ από Δίρχαν όπου εφόνευσαν ένα Τούρκον.
17._ Μαζί με τον Μαχμούτ Κεσκίν ογλου πήγαμε εις το παρχάρι της Κολόσιας να πάρωμε μερικές αγελάδες αλλά δεν τους βρήκαμε είχαν φύγει και μαζί του πήγαμε στο δικό τους παρχάρι όπου εμείναμε και την επομένην γυρίσαμε.
23._ Στείλαμε κατά την Γαλίαναν μερικά παιδιά να ΄φερουν μερικές αγελάδες και την επομένην γυρίσαντες έφεραν πέντε.
25._ Ήλθαν οι Αρμενείς από το ποτάμι της Μονής Σουμελά αλλά εις το παρχάρι Σπενταμόν, οι Αγροφύλακες θέλησαν να τους τα πάρουν και αφού εσκότωσαν τον ένα Αγροφύλακα τους άλλους αφόπλισαν και τους άφησαν.
 Σήμερα και ο εκ Σαμάρουξας Γεώργιος Βασιλειάδης με δύο άλλους έφεραν τέσσαρες αγελάδες από το παρχάρ Μάρς της Μονής Σουμελά άτινα ήσαν του μαγείρου της μονής. Ελθών εκείθεν ο Γ. Πηλείδης όστις τους αναγνώρησε και μας ανέφερε το γεγονός και ότι πρέπει να επιστραφούν οι αγελάδες. Αμέσως καλέσαμε αυτούς και τους καταπείσαμε να τα επιστρέψουν. Και διά να δικαιολογήσωμε την πράξιν τους εγράψαμε αμέσως εις την Μητρόπολιν και εις τον Καϊμακάμην ότι ενώ Τούρκοι κλέπται έφεραν τέσσαρες αγελάδες εις Κοβλακά, τους συναντήσαμε και τους τα πήραμε και να ειδοποιηθεί ο κάτοχός των να έλθει να τα πάρει. Επίσης τα ίδια έγραψε και ο Ζαντάρμας Μεβλίτ εκ του Καραουλίου.28._ Εφύγαμε διά την Ιμεράν μέσον Κρώμνης όπου εις το χωρίον Αληθηνόν μας εκάλεσε ο Μουδούρης και μας εκέρασε. Εκείθεν εφθάσαμε εις την Μονήν του Αγ. Ιωάννου Ιμεράς όπου συναντήσαμε και τον εξ Αργυρουπόλεως Ι. Παλαμάν.
29._ Κατά το μεσημέρι πήγαμε εις το παρχάρι της Ιμεράς Ζούμουτρα όπου έμενε με τα ζώα του ο εξ Ούζης Αλή Οσμάν Ζαλούμογλου παλαιός μας φίλος και όστις μας περιποιήθη καλά.
30._ Εφθάσαμε πάλιν στο χωριό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.