Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Ιούνιος 1921


Ιούνιος 1921


3._ Μας ειδοποίησαν από το παρχάρι Τσιατμάδες ότι τους έκλεψαν μερικές αγελάδες. Αμέσως μαζευθήκαμε όλοι και ανέβημεν εις Καζουκλή και πιάσαμε όλα τα σημεία, συνελάβωμεν δέκα Τούρκους οπλισμένους αλλά είδαμε ότι ήσαν διαβάται και πήγαιναν στα παρχάρια τους και τους αφήσαμε. Εφθάσαμε εις Κιμισλή ότε εμάθαμε ότι αι αγελάδες δεν εκλάπησαν παρά έμειναν στην βοσκήν και επειδή άργησαν να έλθουν υπέθεσαν ότι εκλάπησαν και γυρίσαμε.
8._ Νύκτα ήλθεν ο Κων/νος Τσιλιγγερίδης και μας ειδοποίησεν ότι επείρε τρείς αγελάδες από το παρχάρι Αχάντιακον.
10._ Ήλθεν ο Αλή Ουζούν Χαλήλ ογλου με τον εκ Χάρουξας Μολά Μεχμέτ και μας ειδοποιούν ότι ο εκ Γιλιτσιάντων Μουσταφά Τσιαούσης πρώην Τσετέ πασης και όστις είχε κατακλέψει τους γύρω Έλληνας βρίσκεται απόψε εις Πιστοφάντων με τα ζώα του διά να φύγει στο παρχάρι της. Αμέσως νύκτα στείλαμε έξι παιδιά εις Τασ-κιοπρού διά να τον κανονίσουν. Επίσης συμφωνήσαμε με αυτούς να κατασκοπεύσουν και τον εκ Κολόσιας Σαϊτ και να μας ειδοποιήσουν.
 Σήμερα μας έστειλε η Κυβέρνησις εξ Αργυρουπόλεως διακόσια φυσίγγια Μάουζερ διότι όταν τους γράψαμε ότι εις Κοβλακά συνελάβωμεν τας τέσσαρες αγελάδες που εκλάπησαν συγκρουσθέντες με τους δράστας εκάψαμε πολλά φυσίγγια.11._ Ήλθαν τα παιδιά εκ Τασ-κιοπρού φέροντες και τας δέκα αγελάδες του Μουσταφά Τσιαούση τον οποίον και εσκότωσαν την δε οικογένειάν του άφησαν ελεύθερον.
12._ Ο Μουδούρης Γιαγμούρ τερέ παρήγγειλε να πάγει εκεί ο Μηκτάρης της Σάντας.
 Ήλθεν ο Ιμάμ Παϊρακτάρογλου με δώδεκα οπλισμένους και έως το πρωί διασκεδάζαμε οπότε έφυγαν την επομένην εις το παρχάρι τους.13._ Πήγε ο Μηκτάρης εις Γιαγμούρ τερέ.
14._ Ήλθε πίσω και λέγει ότι η γυναίκα του Μουσταφά Τσιαούση κατέθεσε ότι οι σκοτώσαντες τον άνδρα της θα ήσαν Αρμανείς. Και παρεπονέθη ο Μουδούρης να μη φυλάξωμε τους Αρμενείς διότι μας ενοχοποιούν.
15._ Του στείλαμε ένα αρνί το οποίον μας παρήγγειλε να του στείλωμε.
18._ Ήλθε ο Αλή και λέγει ότι η γυναίκα του Μουσταφά Τσιαούση έφυγε διά Τραπεζούντα να καταγγείλει διότι λέγει τώρα ότι ήσαν και δύο Σανταίοι μαζί με τους Αρμενείς.
20._ Νύκτα ο Δαμ. Τσιρίπ με την ομάδα του πηγαίνων διά την Μονήν Σουμελά εις Καζουκλή εκάθοντο μέσα εις ερηπωμένον κτίριον διά να αναπαυθούν, ότε βλέπουν να περνούν πολλοί οπλισμένοι Τούρκοι εκ των οποίων ένας ήρχετο προς αυτούς. Κατ' ανάγκην επυροβόλησαν και εσκότωσαν αυτόν εκ Καλάφκας της Γεμουράς Αλεμάν λεγόμενος.
21._ Ήλθε εκ Χάρουξας ο Αζίζ και μας λέγει ότι θα έλθει στρατός εις Σάντα.
24._ Μαζί με πολλούς Σνταίους οίτινες θα πήγαιναν εις Τραπεζούντα κατέβημεν εις Γαλίαναν προς ασφάλειάν των.
29.
_ Ήλθεν εκ Λειβεράς ο Ι. Κουφατσής όστις πήγε εις την Μητρόπολιν και λέγει ότι οι Τούρκοι κάνουν παράπονα εναντίον των Σανταίων και μαζεύονται πολλοί Τσετέδες εκεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.