Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Απρίλιος 1921Απρίλιος 1921

3._ Ήλθαν εκ Τραπεζούντος και μανθάνωμεν ότι συνελήφθησαν ο Ματθ. Κωφίδης άλοτε βουλευτής Τραπεζούντος, ο Ακριτίδης ιατρός και ο Ν. Καπετανίδης διευθυντής της εφημερίδος Εποχή και εφυλακίσθησαν.
4._ Παρελθούσης της ταχθείσης προθεσμίας πήγαμε εις Πιστοφάντων να εισπράξωμε τον έρανον και επειδή μερικοί ηρνήθησαν να πληρώσουν αν και γνωρίζαμε  την καλήν οικονομικήν τους κατάστασιν τους πήραμε τρείς αγελάδες και φθάσαμε στο χωριό Ισχανάντων όπου μας έστειλαν τα λεφτά και τα πήραν πίσω. Μη δυνάμενοι να εφαρμόσουν το σχέδιόν τους διότι πολλοί απ' αυτούς καλώς σκεπτόμενοι μόλις φθάσαμε εκεί εδήλωσαν προθυμίαν πληρωμής. Την επομένην όμως έστειλαν πάλιν τον Αλέξιον Τσιαρτσήν και ελθών εις το Καραούλι κατήγγειλε την πράξην. Και όταν εκλήθη εις το Καραούλι ο Ευκλείδης και ενώπιον του Τσαούση τον ερώτησε αν από αυτόν πήραμε τίποτε διότι ο ίδιος δεν πλήρωσε, αμέσως τον έδωσε ένα χαστούκι και τον απάπεμψε. Φεύγων, υβρίζων και απειλών γην και ουρανόν και ότι αύριο θα πάγει εις Αργυρούπολην να καταγγείλει εις τας ανωτέρας αρχάς. Παρευρεθείς εις το σκάνδαλον ο Χαρ. Λαζαρίδης εν τη εξάψη του θυμού του τον εκινήγησε και παρά τον βράχον Γοργόρ επυροβόλησε κατ' αυτού και τον άφησε άπνουν. Και όταν κατήγγειλαν τον φόνον εις την Αργυρούπολιν ο Τσιαούσης κατέθεσε υπέρ ημών και η υπόθεσις έμεινε εκρεμής.
20._ Ο Δαμ. Τσιρίπ από Γαλίαναν πήρε καμπόσα πρόβατα Τουρκικά.

 Ο Θεόδ. Κουρτίδης και Χριστ. Καϊταλίδης έφεραν και αυτοί από Ούζην πρόβατα. Κατ' αυτάς πάλιν από Αργυρούπολιν ζητούν στρατιώτας και βιάζουν πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

Η Σάντα η επτάκωμος

Εις τα Ν.Α. της Τραπεζούντος κειμένη επί υψηλού οροπεδίου η Σάντα αποτελείτο εξ επτά ενοριών των εξής : Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Τερζάντων, Ζουρνατσιάντων, Κοσλαράντων, Πινατάντων και Τσακαλάντων. Όλες δε οι ενορίες εκείντο επί του ποταμού Ιάμπολου.

Επίσης αι ενορίες είχον και άλλα επτά παραρτήματα γενικώς Φτελένια ονομαζόμενα τα εξής : Μεγ. Φτελέν Χαρατσιάντων Αλιάντων Υπαπαντή Κοπαλάντων Καρά Κοτέλ και το Ρακάν.

Ως εκ του ορεινού εδάφους της η Σάντα ήτο άγονος οι κάτοικοι ασχολούντο εις την κτηνοτροφίαν και εις την καλλιέργειαν της πατάτας και ολίγον λαχανικών μόνον προς ιδίαν χρήσην. Όλοι οι άνδρες αναγκάζοντο να μετέρχονται εις την Ρωσίαν την Αμερικήν και αλλαχού διάφορα επαγγέλματα εκτός ολίγων οίτινες έμεναν διαρκώς εις την Σάνταν ως έμποροι ξυλουργοί διδάσκαλοι κ.τ.λ.. Λόγω λοιπόν του ορεινού εδάφους και της ανεπαρκούς συγκοινωνίας η ζωή καταντούσε λίγο δύσκολος επί πλέον δε και οι ληστείες των Τούρκων όταν πηγαινοέρχονταν εις Τραπεζούντα, ανάγκασαν πολλούς εκ των κατοίκων να μεταναστεύσουν εις Ρωσίαν όπου εσχιμάτησαν πολλές κοινότητες και χωριά ίσως παραπάνω από ότι έμειναν στην Σάντα.

Όταν τον Απρίλιον του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα ελευθερώθηκε και η Σάντα εκ του Τουρκικού ζυγού και άρχισαν οι ξενητεμένοι Σανταίοι να φθάνουν στα χωριά τους. Και επειδή λόγω του πολέμου είχε δουλειές πολλές και γνωρίζοντες οι Σανταίοι την γλώσσαν εκέρδιζαν πολλά λεφτά και η ζωή τους καλυτέρευσε κατά πολύ και το κυριότερον η ελευθερία. Μόνον όμως δύο χρόνια βάσταξε η κατάστασις αυτή διότι στα τέλη του 1917 οπότε άρχισε η Ρωσική κατάρρευσις εξ όλων των μετώπων του πολέμου τότε επρόκειτο η Σάντα να υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά, τα οποία θα αφηγηθούμε εις το παρόν ημερολόγιον.